Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Justiitsministeerium soovib viia e-residentsuse projekti uuele tasemele ja muuta seda tulevastele eestlastele veelgi ligitõmbavamaks. Ministeeriumi esitatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus muudaks kooskõlastuste saamisel ja jõustumisel äriühingute juhtimise välismaalt lihtsamaks. Samuti muudetakse ettevõtjasõbralikumaks registrimenetlusi kannete tegemise ja ärinimega seonduva osas.

 • Plaanitav muudatus annaks ettevõtjatele võimaluse ise ajastada äriregistri erinevaid kandeid.

 • Äriühingu nime muutmine ja üleandmine muutub lihtsamaks.

 • 1. oktoobril jõustunud uus transpordiseadus suurendab konkurentsi liinivedude turul.

 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohalduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju.

 • Uuendatud maksumenetluses ei ole takistusi määrata esi­algsest ja kehtetuks tunnistatud maksuotsusest suurem maksusumma.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Hea ettevõtja!

„Ettevõtja käsiraamatu“ 58. täiendusest leiate uues kuues peatüki 3.1.1. „Ettevõtja enesemääratlus“. Esimese teksti ilmumisest möödunud aastate jooksul on tehtud palju uuringuid ettevõtjaks saamise eelduse kohta ja kokkuvõte nende tulemusest on nüüd teie ees.

Strateegia elluviimise kontrolli ja strateegia kohandamise tutvustusega lõpetame strateegilise juhtimise etappide kirjelduse. Finantsanalüüsi osa täiendasime sel korral kuue alapeatükiga: 11.4.2. „Finantsaruannete analüüsi meetodid“, 11.4.3. „Lühiajalise maksevõime ehk likviidsuse suhtarvud“, 11.4.4. „Pikaajalise maksevõime ehk kapitalistruktuuri suhtarvud“, 11.4.5. „Tegevuse efektiivsuse suhtarvud“, 11.4.6. „Rentaablus- ehk tasuvussuhtarvud“ ja 11.4.7. „Finantssuhtarvude analüüsi puudused“.

Järgmises täienduses uuendame peatükki 3.1.2. „Ettevõtete ja ettevõtjate liigitus“. Strateegilise juhtimise peatükis liigume edasi otsuste ja nende tasemete kirjeldamise juurde peatükis 5.3 ning ettevõtte strateegiliste valikute juurde peatükis 5.4.

Edu ja kordaminekuid soovides

Triin Kask

käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Teenuseid osutavatel ettevõtetel ei ole sageli vaja tööruume, kui nende töötajad suunduvad kliendi juurde kodust ja päeva lõpus naasevad otse koju. Millal algab ja lõpeb selliste töötajate tööpäev?

Enamik töötajaid täidavad töökohustusi tööandja ettevõttes ja nende tööpäev algab töökohta jõudmisel. Tööpäeva alguse ja lõpu määramine aga ei ole nii lihtne, kui tööülesandeid täidetakse üksnes tööandja klientide juures.

Euroopa Kohus tegi hiljuti kohtuasjas nr C-266/14 otsuse, mille kohaselt tuleb töötajatel, kes täidavad töökohustusi tööandja klientide juures ja kellel ei ole kindlat või tavapärast töökohta, arvestada tööaja hulka ka aeg, mis kulub tööandja määratud esimese kliendi juurde jõudmiseks ja viimase kliendi juurest oma elukohta naasmiseks.

Viidatud kohtuasjas paigaldas ja hooldas Hispaania ettevõte Tyco klientide turvaseadmeid. Kliendid asusid mitmes provintsis ja igale töötajale oli määratud töökohustuste täitmiseks konkreetne geograafiline ala. Töötajatel ei olnud kindlat töökohta, klientide juurde sõitsid nad tööandja sõiduvahendiga oma elukohast ja tööpäeva lõppedes naasid oma elukohta. Kliendini jõudmine võis võtta mitu tundi. Tyco ei pidanud tööajaks aega, mis kulus töötajatel esimese kliendini jõudmiseks ja viimase kliendi juurest koju naasmiseks. Kohus leidis, et selline aeg peab töötajate turvalisuse ja ohutuse eesmägist lähtuvalt kuuluma tööaja hulka, sest töötajad täidavad juba sõidu ajal töökohustusi ega saa kasutada seda aega vabalt enda huvides.

Ka Eesti tööandjatel tuleb Euroopa Kohtu lahendiga arvestada ja tagada, et töötajatel, kelle töökorraldus sarnaneb kirjeldatuga, on tagatud seadusekohane tööaja­arvestus ja puhkeaeg.

Karina Paatsi
Advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat, partner

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
 • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
 • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tavaliselt on töösuhetes kaks poolt, tööandja ja töötaja. Renditööjõu puhul aga lisandub kolmas osaline – kasutajaettevõte. Renditöötajale annab tööd ja maksab tasu renditööjõu vahendaja (tööandja), kuid tööülesanded määrab ning nende täitmist kontrollib kasutajaettevõte. Peatükis 6.3.4. käsitleme renditööjõu kasutamise olulisi juriidilisi aspekte.

Strateegia elluviimine on strateegilise juhtimise kõige keerulisem ja aeganõudvam osa. Seekordse täienduse alapeatükis 5.2.2. keskendumegi strateegia elluviimise olulisematele teguritele.

Finantsaruannete analüüs aitab hinnata ettevõtte rahalist olukorda ja majandustegevuse tulemuslikkust. Peatükis 11.4. anname ülevaate, mida tuleb silmas pidada finantsaruannete analüüsimisel ja majandustegevuse tulemuslikkuse hindamisel. Põhjalikumalt käsitleme finantsanalüüsi allikaid peatükis 11.4.1.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad:

•    Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile uue riigihangete seaduse eelnõu, millega tahetakse vähendada halduskoormust, muuta hankemenetlus paindlikumaks ning tagada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parem juurdepääs riigihangetele

•    Riigikohus muutis oma senist seisukohta seoses maksuvaidlustega pankrotimenetluses ja leidis, et pankrotimenetluses tuleks maksunõude tunnustamine selgeks vaielda halduskohtus

•    Riigkohus selgitas kahjuhüvitise vähendamist reguleerivate võlaõigusseaduse §-de 139 ja 140 kohaldamist

•    Riigikohus selgitas, et pankrotihalduril on õigus täitmata lepingu alusel juba üleantu tagasi nõuda

•    Riigikohus täpsustas, millist käitumist saab pidada juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumiseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuni Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tauno Tark ja advokaat Kadri Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Investeerida saab väga erinevatesse varadesse, näiteks kinnisvarasse, tootmisseadmetesse või finantsvarasse (hoiused, väärtpaberid). Kindlasti tasub ettevõtjal enne suuremat investeeringut analüüsida, kas kavandatav investeering on rahaliselt mõttekas.

Investeerimisprojekti tasuvuse hindamiseks prognoositakse kavandatava investeeringu tulud ja kulud, arvutatakse rahavood ning viimaste põhjal leitakse projekti tasuvusnäitajad. Seekord käsitleb Tartu ülikooli  ärirahanduse ja investeeringute dotsent Priit Sander põhjalikult ja näidete varal investeeringu tasuvuse hindamist.

Edukaid investeeringuid soovides!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad:

 • Uue ehitusseadustiku vastuvõtmise tõttu lisati võlaõigusseadusesse ehitamise müügi- ja töövõtulepingute garantii eeskiri, mis hakkab kehtima 1. juulil 2015
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seatakse ülempiir
 • Riigikohus selgitas sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamise võimalusi tasaarvestamise alusel ja andis hinnangu tasaarvestusnõude käsutamisele solidaarvõlausaldajate puhul
 • Riigikohus muutis senist praktikat töötajalt hüvitise väljamõistmisel ja selgitas kohalduvat regulatsiooni olukorras, kus töölepingu erakorraline ülesütlemine osutub tühiseks
 • Riigikohus selgitas ekspertiisi määramise korda

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, mai Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Erki Kergandberg ja jurist Katri Kitsing.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Riik astus jõulise sammu, et piirata tarbijalaenudeturgu ja kehtestas kõigile krediidiandjatele ja -vahendajatele range loakohustuse
 • 2016. aasta 1. jaanuarist keelustatakse tarbijakrediidi andjate ja vahendajate reklaamid raadios ja teles
 • 2020. aasta 1. aprilliks ei tohi ravimite hulgimüüjatel olla osalust ega kontrolli apteekides
 • Võeti vastu uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik
 • Arengufondi eestvedamisel muudetakse äriseadustikku paindlikumaks ning iduettevõtetele sobivamaks
 • Riigikohus selgitas tehnovõrkude talumistasude arvestust

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Hannes Vallikivi ja jurist Sten Andreas Ehrlich.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Lehed