Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Kirjutame septembris sellest, mida meeskonna arendamise puhul silmas pidada. Meeskonnaga töötamisel tuleb kõigepealt selgeks teha, mis on üldse need tegurid, mis mõjutavad meeskonna arengut. Piiravateks komponentideks on näiteks ebaselged või üldse paika panemata eesmärgid, sobimatu töökeskkond ja usalduse puudumine tiimiliikmete vahel. Nii ongi hea ühe sammuna oma meeskonnaga töötamisel aeg-ajalt igapäevastelt ülesannetelt pilk tõsta ja see tulevikku suunata.

Pärnu juhtimiskonverentsil rääkis Inbanki asutaja Priit Põldoja oma kogemusest ettevõtjana, kelleks ta hakkas suhteliselt hilja – alles 40-aastaselt. Välja on toodud tema 10 õppetundi ettevõtjana.  

Uutest videopeatükkidest saate vaadata Pärnu Finantskonverentsil 2020 salvestatud videoid. Fookuses oli kulude kokkuhoid, kriisist väljatulek ja tõhususe tagamine. Arutleti, kuidas riik saab meile ajakohase info võimaldamisega teadlike otsuste tegemisel abiks olla ning kuidas finantsinfot kõigile arusaadavalt esitada. Saate kuulata mõjukate finantsjuhtide kogemuslugusid, õppida oma ala ekspertidelt, kuidas tõhustada teenuseid ja tootmist, tutvuda uuenduslike meetoditega ning uurida, kuidas tulla mugavustsoonist välja ning areneda inimese ja juhina.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
 • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

 • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Värskes peatükis 3.6.6.1 on vaatluse all muutuste agiilne juhtimine. Koroonakriisi tuules on kohanemisvõime olulisusest saanud eriti terav reaalsus ning keerukates oludes saavutavad konkurentsieelise need organisatsioonid, kus kultuuri olemuslik osa on agiilne mõtteviis. Agiilse filosoofia järgi kulgeb igasugune edenemine spiraalselt ja edu kriteeriumiks on tark paindlikkus.

Uues peatükis 3.6.5.7 käsitletakse käendusi ja laenusid, mida KredEx pakub spetsiaalselt koroonapuhangu tõttu loodud riikliku abipaketi raames. Käenduste rakendamine toimub pankade kaudu, otse KredExi poole pole ettevõttel selleks vaja pöörduda. Kui ka käendustest pole abi, on veel üheks õlekõrreks otselaenu taotlemine KredExist.

 

Teabevara uuendus

Edutreener ja koolitaja Priit Kuuskme kirjutab peatükis 9.6.1.4 töötajate võimustamisest. Juht saab siin väga palju ära teha. Võimustamises on midagi müstilist – töötajad, kes varem võib-olla innustunult ei panustanud, saavad justkui tiivad. Paranevad nii meeskonna sisekliima kui ka töötulemused.

Peatüki 2.5 alla on salvestatud raadiosaade e-kaubanduse arengust ja tulevikust, kus Raido Tamar SEO Partnerist analüüsis erinevaid e-poode ning tõi välja probleeme, kuhu e-poed takerduvad.

Alapeatüki 4.2.6.6 lõppu on lisatud raadiointervjuu maailmakuulsa firma valusast kogemusest, mis andis õppetunni Eesti äridele. Toote disaini kaitsmisel tasub olla detailitäpne, seda nii vormis kui ajas, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis patendibüroo Käosaar patendivolinik Indrek Eelmets. 

 

 

Valdkonna uudis

Alates 1. juulist 2020 saab vanemahüvitise maksmist vastavalt vanema soovile kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning isal on võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ja saada selle perioodi eest vanemahüvitist.

Isa täiendav vanemahüvitis ja 30 päevane isapuhkus
Senise 10-tööpäevase isapuhkuse vahetab välja 30-kalendripäevane isapuhkus, mille eest hakkab Sotsiaalkindlustusamet maksma isa täiendavat vanemahüvitist. Hüvitist saavad 30 kalendripäeva eest kõik isad – ka need, kes ei tööta töölepingu alusel (nt FIE-d, juhatuse liikmed jt) kui ka need, kes on töötud.

Pane tähele, et uus süsteem kehtib ainult juhul, kui laps sünnib pärast 1. juulit 2020 (k.a). Ka kogu lapsega seoses võetav puhkus peab olema alates 1. juulist 2020 või hiljem!

Ka kogu uue süsteemi järgi võetav puhkus peab olema pärast 1. juulit 2020. Uut isapuhkust ei saa kasutada varem, kui alates 1. juulist 2020.

See tähendab, et:
 • isegi, kui lapse eeldatav sünnikuupäev on 1. juulil 2020 või hiljem, aga laps sünnib tegelikult varem, kehtib isale vana kord. Tal on õigus kasutada vana süsteemi isapuhkust 10 tööpäeva;
 • kui eeldatav sünnikuupäev on enne 1. juulit 2020, kuid laps sünnib tegelikult 1. juulil 2020 või hiljem, kehtib isale uus kord ja tal on õigus kasutada isapuhkust 30 kalendripäeva.

NB! Välja arvatud juhul, kui isa on juba kahe kuu jooksul enne lapse sündi kasutanud vana süsteemi järgi ära oma õiguse 10-päevasele isapuhkusele. Sellisel juhul kehtib talle vana süsteem ja tal ei ole enam hiljem õigust n-ö ülejäänud 20 päeva välja võtta, isegi juhul, kui laps sündis 1. juulil 2020 või hiljem.

Kellele?
 • Õigus saada kõigil isadel, kelle laps sünnib 1. juulil 2020 või pärast seda.
 • Kui lapse bioloogiline isa ei täida kohustust last kasvatada ja ei ole juba ära kasutanud õigust isa täiendavale vanemahüvitisele, on selle saamise õigus lapsendajal, eestkostjal, hoolduspere vanemal või ema abikaasal.
 • Ema abikaasal on õigus ka siis, kui lapse bioloogiline isa esitab Sotsiaalkindlustusametile kirjaliku teate isa täiendava vanemahüvitise saamise õigusest loobumiseks.
Mida peab teadma?
 • Saab kasutada alates 30 kalendripäevast enne eeldatavat lapse sünnikuupäeva kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. (NB! Arvesta üleminekuperioodi erisusega!)
 • Isa täiendava vanemahüvitise saamise ajal peab puhkama kõigi oma tööandjate juurest. Puhkuse kasutamise periood kantakse töötamise registrisse. Isapuhkust saab kasutada nii ühes osas kui ka osade kaupa. Töölepingu seaduse järgi võib tööandja keelduda puhkuse andmisest lühemaks perioodiks kui 7 kalendripäeva.
 • Isapuhkuse ajal ei tohi isa töötada ja tulu teenida. Ei kehti tavalise vanemahüvitise põhimõte, et maksimaalselt poole hüvitise ülempiiri (ehk 2020. aastal 1774,05 euro) teenimisel vanemahüvitis ei vähene.
 • Isadel, kes tööl ei käi (sh ka FIE-d või nn vaba elukutse esindajad [nt notarid, kohtutäiturid, vandetõlgid, audiitorid, pankrotihaldurid] ning käsundus- ja töövõtulepingu vm võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed või juriidilise isiku juhtorgani liikmed), saavad samuti isa täiendavat vanemahüvitist 30 kalendripäeva eest. Seda saab kasutada endale sobival ajal alates 30 kalendripäevast enne lapse eeldatavat sünnitähtaega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Isa saab ise otsustada, kas soovib hüvitist ühes osas või osade kaupa.
 • Kui perre sünnib pärast 1. juulit 2020 väikese vahega mitu last, on kõigi lastega seoses õigus kasutada 30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist. Iga lapse hüvitist/puhkust tuleb kasutada erineval ajal – seda ei ole võimalik võtta välja mitme lapse eest korraga ega saada sellest tulenevalt samal perioodil mitmekordset hüvitist.
 • Mitmike puhul kehtib üks periood/hüvitis olenemata sündinud laste arvust.
 • Isa täiendavat vanemahüvitist võib saada nii perioodil, kui ema on vanemahüvitise või sünnitushüvitise saaja (30 kalendripäeva enne lapse eeldatavat sünnikuupäeva), kui ka hiljem, kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.
 • Kui pere soovib, et isa saaks järjest nii tavalist vanemahüvitist kui isa täiendavat vanemahüvitist, siis esimesed 30 päeva loetakse alati isa täiendavaks vanemahüvitiseks. Tavalist vanemahüvitist võib isa hakata saama päevast, mil laps on vähemalt 70-päeva vanune ja ema sünnitusleht on lõppenud.
Kui suur on isa täiendav vanemahüvitis?

Isa täiendav vanemahüvitis arvestatakse välja samade reeglite alusel nagu tavaline vanemahüvitis.

Hüvitise suuruse arvestamiseks lahutame esmalt lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 täispikka kalendrikuud (ehk keskmise raseduse pikkuse, olenemata sellest, kas laps sündis plaanitud tähtajal, oli enneaegne või kauem kantud) ning vanemahüvitise arvestamisel võtame aluseks omakorda sellele eelnenud 12 kalendrikuu tulud.

Hüvitise summa sõltub sotsiaalmaksu suurusest, mis on teenitud tulult makstud. Täpsemalt saab vanemahüvitise arvestamisest lugeda siit. Abiks on ka vanemahüvitise kalkulaator.

Vanemahüvitise alammäär on eelmise kalendriaasta 1. jaanuaril kehtinud töötasu alammäär (2020. aastal 540 eurot). Vanemahüvitise maksimaalne suurus on kolmekordne üle-eelmise aasta Eesti keskmine palk (2020. aastal 3548,10 eurot.)

Töötamise registrisse lisandub alates 1. juulist 2020 uus peatamise alus „Isapuhkus”
Tööandjad ei saa ega pea isapuhkuse peatamise kandeid tegema. Isapuhkuse kanded teeb töötamiseregistrisse Sotsiaalkindlustusamet isapuhkuse taotleja avalduse alusel. Tööandjat teavitatakse isapuhkuse avalduse esitamisest e-posti teel.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab isadele varem oma puhkusesoovi tööandjaga arutada ja siis hakata isapuhkust planeerima Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.

Tööandjat teavitatakse e-posti teel kaks korda.

1. Esimene teavitus läheb tööandjale kohe, kui isa esitab avalduse Sotsiaalkindlustusametile (SKA) isapuhkuse saamiseks SKA iseteeninduskeskkonnas. Isal on võimalus sisestada avalduse juurde kuni kaks e-posti aadressi ühe tööandja kohta, seejuures üks e-posti aadress on alati kohustuslik. Töötaja ja tööandja räägivad omavahel läbi, milline e-posti aadress tuleb avaldusele lisada. SKA teavitus sisaldab isiku nime, isikukoodi ning perioodi, mille isik on meile edastanud. Pärast seda jäetakse isiku avaldus viieks tööpäevaks ootele, selle perioodi vältel on võimalus tööandjal SKA-d teavitada, et tööandja ei ole nõus isapuhkuse andmisega. Kui 5 tööpäeva jooksul ei ole negatiivset vastust tööandjalt tulnud, teeb SKA töötamise registrisse (TÖR) kande isapuhkuse kohta ning määrab isikule hüvitise.

2. Teine teavitus läheb tööandjale siis, kui SKA on teinud tema töötaja kohta kande TÖR-i. See teavitus läheb sellele e-posti aadressile, mille tööandja on edastanud Maksu- ja Tolliametile (tavaliselt äriregistris olev e-posti aadress).

Kui isapuhkuse avaldus esitatakse 14 päeva enne puhkuse algust ja/või lühemaks perioodiks kui 7 kalendripäeva saab isa hoiatuse, et tööandja võib puhkuse andmisest keelduda, kuid see ei takista isa SKA-le avalduse esitamist, kuna tööandja ja töötaja võisid sõlmida omavahelise kokkuleppe, millest SKA avalduse esitamise hetkel ei ole teadlik.

Isapuhkuse avalduses olevat perioodi muuta ei saa. Isapuhkuse perioodi muutmiseks tuleb isapuhkuse avaldus tühistada ja teha uus avaldus.

 

Vanemahüvitise maksmise periood muutub paindlikuks

Vanemahüvitise maksmist saab vastavalt vanema soovile kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Kellel on õigus saada?

Alates 1. juulist 2020 on võimalik vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kõigil vanemahüvitise saajatel – nii neil, kes alles hakkavad vanemahüvitist saama, kui neil, kes saavad vanemahüvitist varasemast. Vanemahüvitist saab peatada ja jätkata alates lapse 70-päevaseks saamisest kuni 3-aastaseks saamiseni.

Peatamisel ja jätkamisel on tingimuseks, et vanemahüvitist ei või määrata lühemaks perioodiks kui üks kalendrikuu, välja arvatud vanemahüvitise saamise algus- ja lõpukuul.

Vanemahüvitise maksmise jätkamisel vanemahüvitise suurust ümber ei arvutata.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, Maksu- ja Tolliamet

Info ilmus Raamatupidamise Praktiku juuninumbris.

 

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 3.8.3. Tarbijakaitseseadus ja selle rakendamise peamised asjaolud koos alapeatükkidega 3.8.3.1–3.8.3.5. 

Eesti tarbijapoliitika ja tarbijakaitseseaduse eesmärk on tarbija heaolu tagamine. Selle saavutamisel lähtutakse kolmest sihist: tarbijate elu ja tervise kaitsmine, tarbijate elukvaliteedi kaitsmine ja majandushuvide parandamine ning tarbijate teadlikkuse ja usalduse tõstmine turu suhtes. Kuna tarbijaharjumused ja tavad on üha enam seotud infotehnoloogia arenguga, on Euroopa Liidu ühisturul uus suur strateegiline väljakutse – oluliselt parandada Euroopa ühtse digituru kvaliteeti ja usaldusväärsust. Sellest lähtuvad nii Euroopa Liidu õigusloome kui ka viimased Eesti tarbijakaitseseaduse muudatused.

Alates 1. juulist 2020 saab vanemahüvitise maksmist vastavalt vanema soovile kalendrikuude kaupa peatada ning jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning isal on võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ja saada selle perioodi eest vanemahüvitist. Selle kohta saate täpsemalt lugeda ettevõtja teabevara valdkonnauudistest.

Peatüki 2.5. Toimetulek kriisiolukorras alla on salvestatud Äripäeva raadio saade „Kriis tõi ettevõtjatele ettenägematute tagajärgedega muutuse”, mille teemaks on majandusaasta aruande esitamise ajapikendus 31. oktoobrini 2020, mille tõi kaasa eriolukord. Juttu tuleb sellest, miks tähtaja nihutamine väärib kriitikat ning paneb ettevõtted ebavõrdsesse olukorda. Saates osalevad audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ning Luminor panga krediidianalüüsi juht Mart Onemar. Saatejuht on Paavo Siimann.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kajastame aktuaalseid teemasid praeguses majandusolukorras ning lisame temaatilisi raadiosaateid ja veebiseminare. Uuendamisel on ka peatükk 3.8.3. Tarbijakaitseseadus ja selle rakendamise peamised asjaolud koos alapeatükkidega 3.8.3.1 kuni 3.8.3.5.

Teabevara uuendus

Peatüki 2.5. Toimetulek eriolukorras alla on salvestatud uued Äripäeva raadio saated.

Saate „Kuidas e-ostlejatele rohkem müüa?” külalised on DPD Eesti Baltikumi äriarenduse juht Margot Heinsalu ning müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd. Saates räägitakse üleeuroopalisest e-baromeetri uuringust ning erinevate e-ostlejate harjumustest ja otsustest. Saatejuht on Art Lukas Maksekeskusest.

Raadiosaate „Võitjad on need, kes suudavad kohaneda” fookuses on praegune kriis – milliseid vigu tasuks vältida ning kuidas turundusosakonnad peaksid praeguses olukorras reageerima, et tagada edu. Saatekülalised on reklaamiagentuuri La Ecwador tegevjuht Heily Aavik ja loovjuht Taavi Lehari. Saadet juhib Hando Sinisalu.

Videopeatüki 2.5.2 alt leiate veebiseminari „Töötukassa toetused”. Soraineni partner ja vandeadvokaat Karin Madisson annab veebiseminaril ülevaate Eesti Töötukassa leevendusmeetmest ning jagab praktilisi näpunäiteid meetmete raames toetuse taotlemiseks. 

Teabevara uuendus

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra tõttu lõi valitsus uue tööturuteenusena ajutise töötasu hüvitise, mida maksab töölepingu alusel töötavatele inimestele välja Eesti Töötukassa. Eriolukorras on paljude tööandjate igapäevane majandustegevus häiritud, käive ja tulu järsult langenud ning töötajatele töö tagamine ja töötasu maksmine raskendatud. Tööhõive ja majandusliku toimetuleku tagamiseks kehtestatud uus ajutine tööturuteenus kehtib 30. juunini 2020.

Millised probleemid võivad ette tulla töötasu hüvitise saamisel, analüüsivad Derling Primuse advokaat Margot Maksing ja jurist Crislyn Altma peatükis 3.6.5.6. Töötasu hüvitise määramise takistused.

 

Lehed