Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Omaniku kohustus on hoida ehitis korras ning vastutada selle puuduste eest. Kui ehitisel on üks omanik, ei teki vastutuse osas küsimusi. Kui ehitisel on mitu kaasomanikku, siis reeglina vastutavad kõik kaasomanikud. Kõige keerulisem on olukord vastutuse jagunemisel korteriomandite puhul. Alates 19. märtsist 2021 on olemas selge praktiline juhis – nimelt käsitles Riigikohus olukorda, kus kindlustusandja esitas nõude selle korteriomandi omaniku vastu, kus oli toimunud teist korterit kahjustanud veeavarii. Lähemalt peatükis 3.

Uue audiopeatüki 13.28. teemaks on elementmaja tootmine ja krundile paigaldamine.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
  • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
  • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Aprillikuine teema puudutab omaniku õiguseid ja kohustusi. Omaniku kohustus on hoida ehitis korras ning vastutada selle puuduste eest. Kui ehitisel on mitu kaasomanikku, siis reeglina vastutavad kõik kaasomanikud. Kõige keerulisem olukord vastutuse jagunemisel on olnud korteriomandite puhul. 19. märtsist 2021 on olemas selge praktiline juhis, kui Riigikohus käsitles olukorda (asjas nr 2-18-13649), kus korteriomanditeks jagatud majas ühes korteris lõhkes veetoru, mis kahjustas nii seda korterit, kus veetoru asus, aga ka allasuvat korterit. Kindlustusandja, kes hüvitas korteris tekkinud veekahju, esitas nõude selle korteriomandi omaniku vastu, kus veeavarii tekkis.

Kui varem on leitud, et katkise veetoru eest vastutab korteriomandi omanik, siis nüüd leidis Riigikohus, et korteriomandi omaniku asemel vastutab korteriühistu, kuna veetoru puhul on tegemist kaasomandiga ja kaasomandi korrashoiu eest vastutab korteriühistu.

Teabevara uuendus

Riigikohus käsitles oma 10.03.2021 otsuses asjas nr 4-20-1553, kas omavalitsusel on võimalik korrast ära ehitise puhul võtta ehitise omanik vastutusele või mitte. Antud juhul oli omavalitsuse ametnik fikseerinud paikvaatlusega, et linnas asuval kinnistul on lagunenud abihoone ning ehitise kasutamisel ja korrashoiul on jäetud täitmata ehitusseadustiku nõuded, mistõttu on ehitis muutunud ohtlikuks varale ja keskkonnale. Riigikohus tegi pretsedenti loova otsuse, leides, et kinnitamaks ehitisest lähtuvat ohtu varale EhS § 134 lg 1 tähenduses, tuleb tuvastada, et ehitis on ohtlik kellegi teise, mitte ehitisealuse kinnistu omaniku varale. Lähemalt peatükis 11.1.

Uues audiopeatükis 13.27. uuritakse, miks erineb arvutuslik energiamärgis tihti tegeliku energiatarbmise põhjal välja antud märgisest ning kuidas energiamärgiseid omavahel võrrelda.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.27. uuritakse, miks erineb arvutuslik energiamärgis tihti tegeliku energiatarbmise põhjal välja antud märgisest ning kuidas energiamärgiseid omavahel võrrelda. Stuudios on Tartu Energiaagentuuri juht Martin Kikas, agentuuri diplomeeritud ehitusinsener Kalle Virkus ning energeetikaekspert Ülo Kask.

Foto: Pixabay

Valdkonna uudis

Ehitisregister sai uue keskkonna, kus saab esialgu näha ka Eesti ehitiste kaarti, teised teenused lisanduvad järk-järgult.

Üleminek vanast süsteemist uude toimub teenuste haaval. 2021. aasta jooksul lisandub registrisse veel näiteks võrgurajatiste andmebaas, massparanduste võimalus, suhtluskeskkond kohalike omavalitsuse ehitusspetsialistidele ja muudki. Oluliselt muutunud kujul tulevad sel aastal kasutajate ette ka andmete esitamise teatis, mis võimaldab hoone omanikul oma kinnisvara andmeid parandada.

Samuti muutuvad kasutajasõbralikumaks ja läbipaistvamaks ehitus- ja kasutuslubade taotlus ja muud menetlused, lihtsustub dokumentide lisamine taotlustele ning inimesed saavad kergemini oma kinnisvara andmeid otsida ja hallata. Täielikult uueneb ka energiamärgiste arvutamine.

Allikas: ehitusuudised.ee

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riiigikogu võttis vastu autoriõiguse seaduse muutmise seaduse

  • Võeti vastu käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seadusemuudatuse eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks. Täpsemalt tutvustab ja selgitab seadusemuudatust Ardon Kaerma OÜ-st Tulipunane. Vaadake uut videopeatükki 13.26.

Teabevara uuendus

Uue videosisuna saab peagi jälgida veebiseminari tuleohutusseaduse muudatustest. Riigikogu võttis vastu tuleohutuse seaduse, mille muudatus puudutab Eestis olulisel määral ligi 10 000 hooneomanikku, kes haldavad suuremaid büroosid, garaaže või tootmis- ja laohooneid.

Teabevara uuendus

Alates 1. märtsist 2021 võib omavalitsus õiguslikult korrektsel alusel keelduda ehitus- või kasutusloa väljastamisest või ehitus- või kasutusteatise heakskiitmisest, kuna kehtib uus reegel, mille kohaselt ehitus- ja kasutusloa võib anda ainult siis, kui Päästeamet on ehitusprojekti kooskõlastanud. Lähemalt täiendatud peatükis 9.1.

 

Lehed