Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tallinna Ringkonnakohus tegi kohtuasjas nr 3-17-2721 märgilise otsuse, kus muuhulgas leiti järgmist: Planeerimisseaduse § 125 lg 2 p 2 sätestab sõnaselgelt, et projekteerimistingimuste väljastamine on võimalik üksnes juhul, kui ehituslikud ja arhitektuurilised tingimused sisalduvad üldplaneeringus. Põhimõtteliselt on võimalik selliste ehitustingimuste äranäitamine ka mõnes muus dokumendis, kuid see peab üldplaneeringu kehtestamise ajaks olema olemas ning avalikkusel peab olema võimalus selle sisu üle kaasa rääkida viisil, nagu see on tagatud üldplaneeringumenetluses. Lähemalt saate lugeda teabevara täiendatud peatükist 5.1.4.

Uues audiopeatükis 13.7. tehakse aga juttu riigihangete praktikat muutvatest kohtuotsustest.

Teabevara uuendus

Olukordi, kus omavalitsus ja riik on omavalitsuse väljastatud ehitusvaldkonna lubade osas eri meelt, on viimasel ajal ette tulnud järjest rohkem. Kui riigiasutus soovib omavalitsuse dokumente vaidlustada, siis peaks ta esitama protesti, mitte kaebust halduskohtusse või vaiet omavalitsuse tegevuse peale. Lugege lähemalt uuest peatükist 3.8.

Audiopeatükis 13.6. tehakse juttu keskkonnasõbralikest hoonetest. Sellest, millised on võimalused ökoloogia ja ökonoomika ühendamiseks, räägib teema üheks eestkõnelejaks tõusnud arhitekt Mihkel Tüür.

Teabevara uuendus

1. maist 2019 hakkas kehtima uus muinsuskaitseseadus, mille aluspõhimõte on, et kultuuripärandi kaitsmine on avalikes huvides ja seega on lubatud selliste ehitistega seoses seada nende kasutamisele ja ehitamisele piiranguid. Muutusi on veel mitmeid, kuid ehitustegevust mõjutab neist kõige enam muinsuskaitse eritingimuste regulatsiooni muutus, mille kohaselt eritingimusi annab ainult avalik võim. Erandiks on üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, mille koostaja on erasektori pädev isik. Lähemalt teabevara uues peatükis 2.6.

 

Teabevara uuendus

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja ameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin tutvustavad uues audiopeatükis 13.6., milliseid muutusi tõi 1. mail 2019 jõustunud uus muinsuskaitseseadus. Räägime, kuidas uus seadus reguleerib riigi ja kultuurimälestise omaniku õigusi ja kohustusi ning mida tähendab ehitismälestiste omanikele esimest korda loodud kompensatsioonisüsteem. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eluruumidele esitatavate nõuete osas on oluline, et lisaks majandus- ja taristuministri määruses nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” toodule kohaldavad kohtud nõuet, et eluruum vastab ainult siis eluruumile esitatavatele tingimustele, kui seda saab kasutada vastavalt kasutamisotstarbele, ehk hoone või hoone osa sobib elamiseks ja on vähemalt keskmise kvaliteediga (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Viimati käsitles Riigikohus sellist olukorda 14.03.2019, lähemalt lugege teabevara täiendatud peatükist 7.2.8.

Kuulake ka uut audiopeatükki 13.5., mille teema on kinnisasja käibemaksuga maksustamine. 

Teabevara uuendus

Uue audiopeatüki (ptk 13.5.) teema on kinnisasja käibemaksuga maksustamine. Kinnisasja müük on maksuvaba käive, kui seda kinnisasja ei kasutata ehitusmaana. Endine käibemaksuseaduse sõnastus ei olnud aga selle mõttega kooskõlas. Tänaseks on piisavalt aega mööda läinud, maksumaksjad peaksid olema kohanenud kehtiva regulatsiooniga ja neil ei saa enam olla õiguspärast ootust, et nende kunagi soetatud krunt on ikka veel maksuvaba. Kõik ehitamiseks ettenähtud maatükid tuleb maksustada 20% käibemaksuga, hoolimata nende soetamise ajast. Saatekülaline on Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling. 

 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 10. aprillist 2019 muudeti Vabariigi valitsuse 17. detsembri 2015. aasta määrust nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“, milles nähakse ette asutused, kellega koostöös tuleb planeeringuid teha ja kooskõlastada. Jätkuvalt on vaja esmalt järgida planeerimisseadusest tulenevat koostöö ja kooskõlastamise kohustust ja seejärel valitsuse määrust nr 133. Lähemalt peatükis 5.1.6.

 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed