Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Kui detailplaneering näeb ette kindla arvu hoonete või vaid ühe hoone ehitamise, aga kinnistu omanik soovib ehitada rohkem hooneid, siis on tavapärane, et ehitada sooviv isik kavandab mitme hoone asemel ühe sissepääsuga hoone, millel on kas mitu iseseisvalt kasutatavat osa või mitu otstarvet. Varem on Tallinna Ringkonnakohus asunud seisukohale, et kui abihoone ja elamu plaanitakse ühendada nende kahe hoone vahele kavandatud galeriiga, siis on tegemist ühe hoonega. Riigikohus tegi 25.11.2019 haldusasjas 3-17-1930 aga otsuse, milles leidis, et ühe sissepääsuga, kuid kahe eraldi kasutatava korterelamu osaga hoone ei ole üks hoone, vaid kaks hoonet. Lugege lähemalt peatükist 2.

 

Teabevara uuendus

Nordeconi arendusjuht Miina Karafin ja mudelprojekteerimise konsultant Risto Vahenurm selgitavad, millises seisus on ehitusturg ühtsetele BIM nõuetele üleminekul. Kuulake uut audiopeatükki 13.11.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusega nr 50 kehtestati uus määrus planeeringutele ehk „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”, mis kehtib alates 1.11.2019. Nimetatud määruse kohaselt peavad enne 1.11.2019 algatatud maakonna- ja üldplaneeringud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mis kehtestatakse pärast 2020. aasta 1. maid, vastama eelnimetatud määruse nõuetele. Lähemalt peatükis 5.1.1.8.

 

 

 

Teabevara uuendus

Avaliku ja erasektori koostöö on üks võimalus, kuidas infrastruktuuri rajamist finantseerida ning ka Eestis tasub seda võimalust julgemini kasutada, olid ühel meelel Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Sandor Elias. Kuulake uut audiopeatükki 13.10.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Riigikohus käsitles ehitusloa väljaandmist 11.10.2019 otsuses haldusasjas nr 3-15-2232 ja leidis, et omavalitsus ei ole ehitusloa väljastamisel käitunud korrektselt. Nimelt kuulus riigikohtusse pöördunud kaebajale 50% elamumaa kinnistust, millel asub ka hoone, kus ta elab. Kinnistu lähedusse munitsipaalmaale anti välja ehitusluba 28 meetri kõrguse mobiilsidemasti rajamiseks. Elamumaal elav kaebaja leidis, et mobiilsidemasti ehitamine vahetult tema kultuurimälestiseks tunnistatud elamu kõrvale ei ole õige. Lugege lähemalt peatükist 9.1.1.

Uues audiopeatükis 13.9. räägib aga Riigi Kinnisvara AS-i energiatõhususe projektijuht Mikk Maivel, kuidas arvutatakse hoone energiaklassi. 

Valdkonna uudis

Maksude teemal vastavad Teabevara nõuandekeskuses KPMG Baltics OÜ maksukonsultandid

Kinnistu koosseisu kuuluvad maatükid on jagatud erinevateks katastriteks, ehitist kinnistul ei ole. Kas kinnistu müügil on lubatud maksustada tehingut käibemaksuga?

Üldreegli järgi on kinnisasja või selle osa võõrandamine maksuvaba käive. Samas on KMS-is § 16 lõikes 2 punktis 3 sätestatud mõned erandid, mille kohaselt näiteks ehitusmaa võõrandamine on kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatav tehing. KMS-i § 2 lõige 3 punkt 1 sätestab, et ehitusmaana käsitatakse sellist kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrku või -rajatist, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt. Kui kirjeldatud kinnistu kvalifitseerub ehitusmaa mõiste alla, siis on nimetatud kinnistu müük kohustuslikus korras maksustatav tehing 

 

Teabevara uuendus

Riigi Kinnisvara ASi energiatõhususe projektijuht Mikk Maivel räägib audiopeatükis 13.9., kuidas arvutatakse hoone energiaklassi. Jutuks tuleb ka uute ja kasutuses olevate hoonete energiaklassi erinevus ning samuti, miks erineb energiamärgises toodud tarbimine tihti reaalsest energiatarbimisest

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Lehed