Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Alates 1. juulist 2020 tuleb pöörata eelneva ajaga võrreldes oluliselt rohkem tähelepanu hoone tehnosüsteemidele, kui soovitakse paigaldada uut tehnosüsteemi või olemasolevat tehnosüsteemi muuta. On oluline, et tehnosüsteemide nõuded rakendatakse ka lokaalsele taastuvenergiasüsteemile ehk süsteemile, mis toodab energiat (vt ptk 7.2.4.6.). Selle aasta augustis muutusid ka energiaauditi nõuded, sh nõuded elamu energiaauditi koostamisele (ptk 7.4.5.).

Uues audiopeatükis 13.20. räägitakse aga Ülemiste järvest ehk sellest, miks on Tallinna kesklinnas ligi kümne ruutkilomeetrine keelutsoon.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
  • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

  • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uute teemadena saab peagi lugeda energiatõhususe miinimumnõuete muudatustest ja energiaauditist.

Teabevara uuendus

Vastavalt Euroopa Kohtu järjepidevale praktikale tuleb Natura hindamine teha alati, kui eelhinnangu põhjal ei ole võimalik välistada kavandatava tegevuse olulist mõju Natura alale. Luitemaa linnuala kõrvalt mööduva Rail Balticu trassi rajamisega seoses jäeti Natura hindamine aga tegemata. Riigikohtu otsuse kohaselt on see oluline menetlusviga, mis võis mõjutada maakonnaplaneeringu kehtestamise otsuse sisu. Kui keskkonnamõju strateegilises hindamises on jäänud hindamata mingi ala suhtes kohalduv mõju või on hindamist teostatud ebapiisavalt, siis tuleb tunnistada vastavas osas KSH aruandele tuginev planeering kehtetuks. Lugege lähemalt peatükist 5.1.3.

Uues audiopeatükis 13.19. uuritakse, millises seisukorras maju on võimalik kindlustada ja kas kindlustada saab ka keskmisest vanemaid hooneid.

Teabevara uuendus

Seadusandlus muutus taas. Selle aasta juulis on muutused puudutanud muudele eluvaldkondadele lisaks ka ehitusvaldkonna seadusandlust. Ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muudatuste koosmõjus on alates 10.03.2021 kohustuslik (kui ehitusteatis või ehitusluba esitatakse 10.03.2021 või hiljem) elamute püstitamise ehk uute elamute ehitamise, aga ka olemasolevate elamute olulise rekonstrueerimise korral tagada elektriauto laadimistaristu rajamine, kui elamu juures on vähemalt 10 parkimiskohta (vt ptk 7.2.9.).

Mitteelamute puhul on oluline, et elamutega analoogne nõue ei kohaldu nende mitteelamute osas, mida omavad ning kasutavad EL-i seadusandluse mõistes väikese ja keskmise suurusega ettevõtja. Probleemiks on aga see, et kui büroohoone on väikese või keskmise ettevõtja omandis, aga seda kasutab suurettevõtja, siis tuleb laadimistaristu ikkagi välja ehitada. On oluline, et 1. jaanuariks 2025 peab olema laadimistaristu ehitatud välja kõikide mitteelamute juurde, kus on rohkem kui 20 parkimiskohta ja ei ole põhjust rakendada erandit. Selleks, et ei tekiks probleeme ehitusluoa taotlemisel asjaoluga, et laadimistaristut ei ole ehitusprojekti seletuskirjas käsitletud, on mõistlik taotluses või ehitusprojekti seletuskirjas lisada info, et elekrtriauto laadimistaristu osas esitatakse eraldiseisev ehitusteatis. Nimelt muudeti ehitusseadustiku lisa 1 ja alates 1. juulist on laadimistaristu jaoks vajalik esitada ehitusteatis.

Alates 12. juulist jõustusid eluruumidele esitatavad nõuded ning kehtetuks tunnistati viide insolatsioonistandardile. Nüüdsest on võimalik hea tavana võtta insolatsiooni arvutamisel aluseks ka hea tava osaks olevat juhismaterjali, mille on heaks kiitnud mitmed erivaldkondi liitvad ühendused. Juhend baseerub eelnevalt kehtinud standardil ja seega on võimalik varasemalt aktsepteeritud insolatsiooniarvutusi jätkuvalt kasutada (vt ptk 7.2.8.).

Teabevara uuendus

Ehituse teabevara järgmised täiendused käsitlevad elektriauto laadimistaristu olemasolu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise reeglite rikkumist. 

Esitades ehitusloa taotluse mitteelamu osas, millele tuleb 2025. aasta 1. jaanuariks välja ehitada laadimistaristu, on otstarbekas ehitusprojektis fikseerida, et laadimistaristu osas esitatakse eraldi ehitusprojekt.

Kui KSH tegemisel on rikutud ettenähtud nõudeid, siis ei saa planeeringut kehtestada. Nimetatud olukorda käsitles Riigikohus oma 19.05.2020 asjas nr 3-18-59 ning leidis, et kui keskkonnamõju strateegilises hindamises on jäänud hindamata mingi ala suhtes kohalduv mõju või on hindamist teostatud ebapiisavalt, siis tuleb tunnistada vastavas osas KSH aruandele tuginev planeering kehtetuks.

 

Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 19.06.2020 asjas nr 3-17-2766 lubade väljaandmist reguleeriva põhimõttelist laadi otsuse. Kohus leidis lubade, s.o ehitus- ja kasutusteatise või ehitus- ja kasutuslubade taotlemisel antavate kooskõlastuste osas, et juhul, kui kooskõlastus on seaduse kohaselt kohustuslik, siis ei ole võimalik ilma positiivse kooskõlastuseta asjassepuutuvat luba anda või teatist heaks kiita. Lähemalt täiendatud peatükis 9.1.

 

Teabevara uuendus

Miks on tavapärane, et aasta-kaks peale ehitise valmimist kurdavad seal tööd tegevad inimesed tihti, et valgustusega on midagi halvasti, selgitab audiopeatükis 13.18. AS Glamox müügidirektor Valdo Ruul.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 13.19. saab kuulda, millest sõltub väiksemate päikeseelektrijaamade tootlikkus, millised tingimused kehtivad katusele, kuhu soovitakse paneelid paigaldada ning milline võiks olla optimaalse suurusega jaam eramajade juures. Stuudios on Solar4You OÜ projektijuht Rando Simson. 

Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 28.05.2020 asjas nr 3-19-1627 lahendi, millel on tähendus detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiste otsustamise puhul. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustas naaberkrundi omanik põhjusel, et avalikku huvi ei ole arvestatud ning samuti seetõttu, et projekteerimistingimustega lubatud ärihoone varjab naaberkinnistul päikesevalguse ning rikub vaadet. Halduskohus arvas, et tegemist on avalikes huvides esitatud kaebusega ehk populaarkaebusega, mida saab esitada ainult detailplaneeringu kehtestamise otsuse peale, mitte aga kehtetuks tunnistamise otsuse peale, samuti ei saa seda esitada projekteerimistingimuste peale. Lähemalt täiendatud peatükis 5.1.1.7.

Audiopeatükis 13.19. saab kuulda, millest sõltub väiksemate päikeseelektrijaamade tootlikkus ning milline võiks olla optimaalse suurusega jaam eramajade juures. 

Lehed