Teabevara uuendus

Alates 10. aprillist 2019 muudeti Vabariigi valitsuse 17. detsembri 2015. aasta määrust nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“, milles nähakse ette asutused, kellega koostöös tuleb planeeringuid teha ja kooskõlastada. Jätkuvalt on vaja esmalt järgida planeerimisseadusest tulenevat koostöö ja kooskõlastamise kohustust ja seejärel valitsuse määrust nr 133. Lähemalt peatükis 5.1.6.

 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Nordecon ASi arendusjuht Miina Karafin ning digitaalehituse konsultant Risto Vahenurm selgitavad uues audiopeatükis 13.4., mis kasu tõuseb hoone tellijale ja haldajale mudelprojekteerimise rakendamisest ning kuidas selle eeliseid maksimaalselt ära kasutada. 

Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 20.02.2019 märgilise otsuse haldusasjas nr 3-14-52416, kui käsitles lubade väljastamise menetlusse puudutatud isikute kaasamist ning ehituslubade ja kasutuslubade väljastamist.  

Riigikohus leidis, et kaasamise nõude rikkumise tõttu on vaidlustatud ehitus- ja kasutusluba formaalselt õigusvastased. Selleks, et kaasamisnõude rikkumine tooks aga kaasa loa tühistamise, peab olema kindlaks tehtud, et kaebajate kaasamine ja ärakuulamine ning nende huvidega arvestamine oleks võinud mõjutada ehitus- ja kasutusloa andmise otsuseid. 

Lähemalt teabevara uuendatud peatükis 9.1.

Teabevara uuendus

Ehituse teabevara uues audiopeatükis (13.3.) saab kuulata saadet „Teabevara tund”, mille teema on välisvärbamine ja riigihange ehitussektoris.

Stuudios on Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Siret Saks ja Gea Vendel, kes räägivad välisvärbamisest ja sellega seotud probleemidest ehitussektori näitel. 

 

 

 

Teabevara uuendus

Mitmed omavalitsused on jäätmehoolduseeskirjades fikseerinud, et ehitise kasutusloa taotlemisel on kohustuslik esitada jäätmeõiend. Üheks selliseks omavalitsuseks on Tallinn, kelle tegevuse osas tegi õiguskantsler 28.01.2019 Tallinna linnale järelepärimise.

Õiguskantsleri järelepärimise kohaselt on jäätmeõiend jäätmekäitluse järelevalve osa, mitte ehitamise tehniline dokument. Jäätmeõiendit saab jäätmekäitluse järelevalve osana nõuda aga üksikjuhtumitel, mitte üldistades seda kõikidele ehitiste lammutustegevustele. Seega ei ole põhjendatud üldine jäätmeõiendi esitamise nõue ei kasutusloa menetluses ega ka jäätmekäitluse järelevalvemenetluses, vaid sellist jäätmeõiendit tuleks küsida alati juhtumipõhiselt. Lähemalt peatükis 10.3.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

  • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

  • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 1. jaanuarist 2019 näeb maaparandusseadus ette, et maaparandusena käsitletakse maatulundusmaa sihtotstarbega maa viljelusväärtuse suurendamist, keskkonnakaitse eesmärgil maa kuivendamist ja niisutamist, ning maa veerežiimi kahepoolset reguleerimist, samuti agromelioratiivse, kultuurtehnilise ja muu maaparandushoiutöö tegemist. Eeltoodust tulenevalt tekivad maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisele täiendavad tingimused, sellest lähemalt uuendatud peatükis 3.4.1.

Peatükis 5.4. saab lugeda maaparanduse uurimistöö uutest nõuetest, mis on fikseeritud maaeluministri 20.12.2018 määruses nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded”.

Teabevara uuendus

Maaparandussüsteemide andmed kantakse maaparandussüsteemide registrisse ja maakatastri kitsendusi põhjustavate objektide kaardile ehk kitsenduste kaardile. Maaparandussüsteemide registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja Põllumajandusamet. Maaparandussüsteemide registri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Erandiks on ehitamise alustamise teatised, milledel on õiguslik tähendus.

Lähemalt peatükis 3.6.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.2. saab kuulata saadet „Ehitusuudis”, kus räägivad ehitusettevõtete Hausers Grupp ning Mitt & Perlebach juhatuse liikmed Tomy Saaron ja Kristjan Mitt. Milline komponent ehitushinna juures on kõige kriitilisemas seisus, kuidas muutuvas olukorras võimalikult täpselt eelarvestada ning milline on seis paljuräägitud tööjõukriisiga. Jutuks tulevad ka 2020. aastal rakenduvad energiatõhususnõuded. 

Lehed