Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Projekteerimislepingu puhul on olnud küsimuseks, kas tegemist on käsunduslepinguga või töövõtulepinguga. 2020. aasta märtsis andis Riigikohus sellele vastuse, käsitledes projekteerimislepingut 25.03.2020 otsuses nr 2-16-14644. Lähemalt uues peatükis 12.4.

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat Marko Saagi veebiseminari „Kuidas kriisis ellu jääda?“ saab jälgida uues videopeatükis 13.15.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Teabevara uuendus

Paralleelselt koroonaviiruse levikuga on ärimaailmas üha päevakajalisemaks muutunud küsimus, kas koroonaviirus ja selle tõkestamiseks rakendatud meetmed on Eesti õiguskorra järgi vääramatu jõu juhtumiks. Vääramatu jõu ja ärisuhete teemal kirjutab advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat Tavo Tiits uues peatükis 12.4.

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Valdkonna uudis

Advokaadibüroo RASK juristid toovad välja olulisimad soovitused ning seadusjärgsed kohustused ehitusvaldkonnas, mille mõistmisest ettevõtjatel tänastes keerulistes turutingimustes kasu võib olla. 

 • Kuigi praeguses olukorras on tarneraskustest tulenevad töö tähtaegade ületamised suure tõenäosusega põhjendatavad, ei vabasta see ehitusettevõtjat tellija teavitamise kohustusest. Seadusest tulenevalt peab teist poolt teavitama kohustuse täitmist takistavast asjaolust viivitamatult pärast sellest teadasaamist. Seega peaks õiguslike riskide maandamiseks olema pidevas suhtluses töö tellijaga ning hoidma teda kursis kõikvõimalike tarnehäiretega. Sama põhimõte kehtib ka siis, kui töö tegemist takistab mõne alltöövõtja töö seiskumine, tema tarneraskused või muud häired.

 • Riiklikule eriolukorrale viitamisel tööde seiskumise või edasilükkumise põhjusena, peab eriolukord olema ka tegelikuks viivituse põhjuseks. Riiklikku eriolukorda ei saa kasutada ettekäändena oma kohustuste täitmata jätmisel, kui kohustus jäi tegelikult täitmata mõnel muul põhjusel.
 • Täiendavat tähelepanu tuleks eriolukorra raames ehitusettevõtjatel pöörata oma töötajate turvalisusele. Väga täpselt tuleks järgida kõiki riiklikul tasandil antud soovitusi haigestumise vältimiseks ning tööohutuse tagamiseks ehitusobjektidel. Peale haigestumiste vältimise vähendab eriolukorrale vastav tööde ümberkorraldamine ka õiguslikke riske, seda nii suhetes töötajate kui ka ehitustööde tellijatega.
 • Töö tähtaegade venimine tekitab ebamugavusi nii töövõtjale kui ka töö tellijale ning pooltevaheline aus ja operatiivne suhtlus on oluline mitte ainult õiguslikust perspektiivist, vaid ka usalduslike suhete hoidmiseks. Samuti tagab operatiivne ja aus suhtlus hea pinnase võimalike järeleandmiste tegemiseks ja tähtaegade pikendamiseks. Kõikide erikokkulepete tegemisel peaks kogu pooltevaheline suhtlus olema kirjalikult fikseeritud, vältimaks võimalikke vaidlusi tulevikus.
Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 21. veebruarist 2020 kehtivad uued nõuded ehitamise dokumenteerimisele ja ehitusdokumentide säilitamisele ning üleandmisele, samuti kehtivad uued nõuded hooldusjuhendile. Nimelt kehtestati 14.02.2020 uus majandus- ja taristuministri määrus nr 3, „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded.“ Lähemalt peatükis 10.3.

 

Lehed