Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Hoiualad on reeglina ka Natura 2000 alad ja Natura aladele ehitamine on Eestis olnud keeruline – tavaliselt ei nõustu Keskkonnaamet ehitamise sooviga, kuna igasugune ehitamine mõjutab negatiivselt Natura kaitse-eesmärke. Riigikohus lõi aga pretsedendi, leides 28.11.2019 asjas nr 3-17-740, et Natura alale ehitamise kavandamisel peab Keskkonnaamet iga kord väga detailselt kontrollima, kas ehitustegevus mõjutab kaitstavaid looduskooslusi sellisel määral, et kaitse-eesmärk ei ole tagatud. Lähemalt peatükis 10.1.2.1.

Saates Teabevara tund (ptk 13.12.) on seekord juttu uutest nõuetest planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele, uuest veeseadusest ja ehituskeeluvöönditest.

Teabevara uuendus

Ehituse teabevara peatoimetaja, OÜ Laesson ja partnerid jurist Tuulikki Laesson räägib saates „Teabevara tund“ 2019. aasta lõpus kehtestatud uutest nõuetest planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele, samuti uuest veeseadusest ning sellest, mida teha olukorras, kui kraav muutub keskkonnaregistrisse kantuna veekoguks, mistõttu jääb planeeritud ehitusala ehituskeeluvööndisse. Kuulake uut audiopeatükki 13.12.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kui detailplaneering näeb ette kindla arvu hoonete või vaid ühe hoone ehitamise, aga kinnistu omanik soovib ehitada rohkem hooneid, siis on tavapärane, et ehitada sooviv isik kavandab mitme hoone asemel ühe sissepääsuga hoone, millel on kas mitu iseseisvalt kasutatavat osa või mitu otstarvet. Varem on Tallinna Ringkonnakohus asunud seisukohale, et kui abihoone ja elamu plaanitakse ühendada nende kahe hoone vahele kavandatud galeriiga, siis on tegemist ühe hoonega. Riigikohus tegi 25.11.2019 haldusasjas 3-17-1930 aga otsuse, milles leidis, et ühe sissepääsuga, kuid kahe eraldi kasutatava korterelamu osaga hoone ei ole üks hoone, vaid kaks hoonet. Lugege lähemalt peatükist 2.

 

Teabevara uuendus

Nordeconi arendusjuht Miina Karafin ja mudelprojekteerimise konsultant Risto Vahenurm selgitavad, millises seisus on ehitusturg ühtsetele BIM nõuetele üleminekul. Kuulake uut audiopeatükki 13.11.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusega nr 50 kehtestati uus määrus planeeringutele ehk „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”, mis kehtib alates 1.11.2019. Nimetatud määruse kohaselt peavad enne 1.11.2019 algatatud maakonna- ja üldplaneeringud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mis kehtestatakse pärast 2020. aasta 1. maid, vastama eelnimetatud määruse nõuetele. Lähemalt peatükis 5.1.1.8.

 

 

 

Teabevara uuendus

Avaliku ja erasektori koostöö on üks võimalus, kuidas infrastruktuuri rajamist finantseerida ning ka Eestis tasub seda võimalust julgemini kasutada, olid ühel meelel Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Sandor Elias. Kuulake uut audiopeatükki 13.10.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Riigikohus käsitles ehitusloa väljaandmist 11.10.2019 otsuses haldusasjas nr 3-15-2232 ja leidis, et omavalitsus ei ole ehitusloa väljastamisel käitunud korrektselt. Nimelt kuulus riigikohtusse pöördunud kaebajale 50% elamumaa kinnistust, millel asub ka hoone, kus ta elab. Kinnistu lähedusse munitsipaalmaale anti välja ehitusluba 28 meetri kõrguse mobiilsidemasti rajamiseks. Elamumaal elav kaebaja leidis, et mobiilsidemasti ehitamine vahetult tema kultuurimälestiseks tunnistatud elamu kõrvale ei ole õige. Lugege lähemalt peatükist 9.1.1.

Uues audiopeatükis 13.9. räägib aga Riigi Kinnisvara AS-i energiatõhususe projektijuht Mikk Maivel, kuidas arvutatakse hoone energiaklassi. 

Lehed