Dokumendid | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Selle kuuga jõudsime lõpule intellektuaalse omandi dokumendinäidistega. Uuest peatükist 7.19 leiate teate näidise patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kohta. 

Patendiseaduse (PaS) § 14 lõike 2 kohaselt on patendiomanikul ainuõigus patenditud leiutist kasutada, st õigus keelata teistel isikutel patendist tulenevate õiguste kasutamine. Siiski tekivad patendist tulenevad õigused alles siis, kui patenditaotluse põhjal on patent välja antud, tavaliselt 3-4 aastat pärast patenditaotluse esitamist.

PaS § 18 kohaselt saab leiutis ka ajutise kaitse, mis tähendab, et kui isik alustab või jätkab leiutise kasutamist pärast patenditaotluse avaldamist PaS § 24 kohaselt (patenditaotlus avaldatakse pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedikuupäevast), loetakse see isik pärast patendi väljaandmise teate avaldamist patendiomaniku ainuõiguste rikkujaks.

Edaspidi on fookuses arhiivinduse näidised ja info. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Schrems II kohtuotsuse mõju Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele andmevahetusele

 • Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Novembris ja detsembris jõuavad Arhiivikonsulatsioonid OÜ juhataja Maila Kuke abiga teieni arhiivinduse teema uued peatükid.

Asutuse või ettevõtte dokumentide arhiveerimise korralduses peab arvestama dokumentide säilitustähtaja, tõendusväärtusega ja sellega, mis kujul (näiteks paber- või digitaaldokument) ning millisel andmekandjal (näiteks väline kõvaketas, CD) teave on. Üldjuhul sätestatakse dokumentide arhiveerimise korraldus teabehalduskorras või teistes teabehaldust reguleerivates juhistes. Avaliku sektori asutustes on soovitatav luua ühtne arhiveerimiskontseptsioon dokumentidele ja andmetele.

Nii paber- kui digitaaldokumentide säilitamisel tuleb arvestada, et neile määratud säilitustähtaja jooksul oleks tagatud dokumendi autentsus, usaldatavus, terviklikkus ja kasutatavus.

 

Sellest lähemalt juba peagi. Ilmumas on:

 

 • dokumentide liigitusskeem
 • dokumentide liigitusskeem – arhiivimoodustaja
 • dokumentide liigitusskeem – eraettevõte
 • andmekogude tabel - näidis
 • dokumentide arhiveerimine
 • ülevaade arhiivi koosseisust
 • ülevaade arhiivi koosseisust – näidis
 • dokumentide hävitamine
 • dokumentide hävitamisakt - näidis. 

 

 

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.1 räägime jälle kord eraelu lepingutest. Saate vastuse näiteks järgmistele küsimustele:

- Kuidas vormistada varasuhted nii, et vältida ettevõtte ja muu vara nn kaaperdamist kooselu või abielu tulemusena?

- Kui sageli tekib olukord, kus üks osapool tunneb kooselu või abielu lõppemise tulemusena, et ta jääb enda ettevõttest või muust varast ilma?

- Kui keeruline on ühisvara või seltsinguvara jagamise protsess?

Teabevara uuendus

Uuest peatükist 7.18 leiate pretensiooni näidise tööstusdisaini kohta. Dokumendinäidis on mõeldud juhuks, kui registreeritud tööstusdisaini omanikuna on Teile teatavaks saanud, et pretensiooni saaja sortimendis olev toode on identne­ või äravahetamiseni sarnane Teie registreeritud tööstusdisainilahendusega. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
 • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

 • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.17 leiate pretensiooni näidise kaubamärgi kohta. See on mõeldud juhuks, kui registreeritud kaubamärgiga identset tähist kasutatakse identsetel kaupadel (teenustel) võrreldes kaupadega (teenustega), millel kasutamiseks on kaubamärk registreeritud.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 14 kohaselt on kaubamärgiõiguse rikkumisega tegemist ka siis, kui kasutatakse sarnast tähist (st mitte identset) identsetel või samaliigilistel kaupadel (teenustel) või identset tähist samaliigilistel kaupadel (teenustel). Siiski peab tarbija sel juhul arvatavasti tähise ja/või kaubamärgi ka ära vahetama. Seega peab tähist ja kaubamärki ning nendega tähistatavaid kaupu ja teenuseid (hüpoteetilise) tarbija seisukohast lähtudes võrdlema. Niisugune võrdlus põhineb mitmeetapilisel ning keerukal analüüsil, mistõttu pretensiooni koostamine tuleks sellisel juhul jätta kogemusega spetsialisti (patendivolinik, kaubamärgiadvokaat) ülesandeks.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.15 toome Teieni näiteid kohtupraktika „pärlitest”, mille puhul tekib küsimus, kas kohtud ikka peavad selliste asjadega tegelema või mis näitavad, mille kõige üle saab kohtus vaielda ja millega kohtud peavad rinda pistma. Lisaks tuleb juttu kummalistest seadustest ja õiguspraagist. 

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis 7.16 on ilmunud taotluse vorm patendiametile võõrandamise kande tegemiseks registris.

Kaubamärkide müügi korral peaks protsess toimuma põhimõtteliselt järgmiselt:

1. sõlmitakse kaubamärkide müügileping;

2. allkirjastatakse õiguste üleandmise akt;

3. esitatakse taotlus patendiametile võõrandamise kande tegemiseks kauba- ja teenindusmärkide registris (käesolev näidis). Kui vastava taotluse esitajaks on ostja, siis tuleb taotlusele lisadaloovutamist või õiguste üleminekut tõendav dokument (kaubamärgiseaduse § 501 lg 3).

Seda näidist saate kasutada ka muude tööstusomandi objektide kohta registris võõrandamise kande tegemise taotlemiseks.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.14 keskendume e-äri tähtsamatele õiguslikele aspektidele. Saate teada, millised kolm dokumenti peavad kaupmehe või teenusepakkuja veebilehel kindlasti olema. Aga ka näiteks seda, miks ei tohi e-poes maksma viiva nupu nimi olla „Kinnita tellimus“. Kui e-pood on koroonakriisi ajal kiiruga valminud või lihtsalt asjatundmatult tehtud, võib sel lisaks tehnilistele puudustele olla ka juriidilisi auke, selgitavad Maarja Pild ja Maarja Lehemets Triniti advokaadibüroost. 

Lehed