Dokumendid | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevaras on ilmunud kolm uut näidist, mida saab kasutada kaebuse esitamiseks. Näidised on koostanud dokumendinäidiste teabevara koostööpartner advokaadibüroo LINGEBERG.

Kaebus kriminaalmenetluse alustamata jätmise peale (peatükk 8.57). Erinevatel põhjustel on prokuratuuril õigus jätta kriminaalmenetlus alustamata. Kui Te ei nõustu prokuratuuri seisukohaga, on Teil käesoleva dokumendiga võimalik esitada kaebus kriminaalmenetluse alustamata jätmise peale.

Kaebus kriminaalmenetluse lõpetamise peale (peatükk 8.58). Erinevatel põhjustel on prokuratuuril õigus kriminaalmenetlus lõpetada. Kui Te ei nõustu prokuratuuri seisukohaga, on Teil käesoleva dokumendiga võimalik esitada kaebus kriminaalmenetluse lõpetamise peale.

Kuriteokaebus (peatükk 8.59). Kui Teie suhtes on toime pandud kuritegu, saate käesoleva avaldusega esitada teate prokuratuuri. Prokuratuur on kohustatud kriminaalmenetlust alustama või teatama kuriteoteate saamisest alates kümne päeva jooksul kuriteoteate esitajale kriminaalmenetluse alustamata jätmisest.

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara uues audiopeatükis 12.1 räägivad advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg ning sama büroo advokaat Gregori Palm kahest peamisest e-kaubandusega seotud probleemist: kuidas saab e-pood vältida kuriteo ohvriks langemist ja kuidas korraldada oma tegevust selliselt, et tarbijavaidluste komisjonist ei oleks oodata negatiivseid otsuseid.

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara värskes audiopeatükis 12.1 tuleb juttu hankelepingute rikkumisest ja selle tagajärgedest järgmistel hangetel osalemisel. COVID on tekitanud probleeme ka hankelepingute täitmisel ja paljud on tundnud muret selle üle, kuidas hilisem hangetel osalemine välja näeb näiteks siis, kui eelmist hankelepingut on rikutud (ja märge selle kohta on tehtud registrisse). Kas sellisel juhul omab tähendust ka see, mis põhjusel lepingut rikuti (nt viirusest tingitud tarneraskused või karantiinist tingitud tööjõupuudus jne)? Kui pakkuja näeb, et hankelepingut ei õnnestu nõuetekohaselt täita, siis millised on võimalused hankelepingu tingimuste muutmiseks?

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara juuli audiopeatükis saab kuulata hankelepingute rikkumisest ja selle tagajärgedest järgmistel hangetel osalemisel. Räägivad vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon advokaadibüroost Lindeberg.

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevaras on ilmunud tarkvara arendamise lepingu näidis (peatükk 3.8), mille on koostanud Ken Kaarel Gross advokaadibüroost RASK.

Tarkvara arendamise leping on üldjuhul töövõtuleping, mille alusel tellija tellib arendajalt (töövõtja) tarkvara arendamise teenust. Teenuse lõpptulemiks on sellisel juhul kokku lepitud tarkvara. Samas esineb ka käsundussuhtele vastavaid tarkvara arendamise lepinguid. Kõne alla tulevad juhud, mil töö on suunatud tarkvara arendamise protsessile, mitte valmis tarkvarale. Lisaks on võimalik, et tegemist on segatüübilise lepinguga ja tarkvara arendamise teenus vastab osaliselt nii töövõtu- kui ka käsunduslepingu tunnustele.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohus leidis, et tuuleenergia arendamine on avalik huvi
  • Finantsinspektsioon saab õiguse avaldada hoiatusteateid
  • Muutuvad välismaa äriühingu filiaali registreerimise reeglid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara uues audiopeatükis 12.1 räägib vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli andmekaitse õppejõud Maarja Pild andmekaitsest. Räägitakse huvitavatest kaasustest Euroopa Liidus ja Eestis ning saate viimases osas tuleb juttu ka andmekaitseinspektsiooni tööpraktikast ja Eestis plaanitavast uuest haldustrahvist. 

Valdkonna uudis
Eesti Tööandjate Keskliit annab ülevaate maikuus jõustuvatest seadusemuudatustest.
 

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus
 

Seadusega ajakohastatakse ja lihtsustatakse kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni, et vähendada ülereguleerimist, dubleerimist ja halduskoormust.

Kaubandustegevuse seadus tunnistatakse kehtetuks ning muudetakse sellega seonduvaid seadusi. Kaubandustegevuse seadus ei anna lisandväärtust kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate tegevuse reguleerimisel, sh toote ja teenuse nõuetele vastavuse tagamisel, ega suhetes tarbijaga, vaid dubleerib majandustegevusele teiste seadustega kehtestatud reegleid. Seadusega ei seata kaubanduse valdkonnas ettevõtlusega tegelemiseks uusi piiranguid. Säilib ettevõtlusvabaduse teostamiseks vajalik õiguslik raamistik.

Muudetakse alkoholiseadust, kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, korrakaitseseadust, lõhkematerjaliseadust, metsaseadust, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, rahvatervise seadust, tarbijakaitseseadust, toote nõuetele vastavuse seadust ja tubakaseadust.

Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus
 

(enamuses jõustus seadus 14.12.2020, osaliselt 01.05.2021)

Seadus kaasajastab majutusteenuse osutamise nõudeid. Vähendatakse nõudeid, mis ei ole otseselt vajalikud või kus toimib hästi iseregulatsioon, nt kvaliteedinõuded. Uuenevad majutusteenuse mõiste ja majutusettevõtete liikide kirjeldus. Muudatuste tulemusel muutuvad majutusteenuse osutamisele esitatud reeglid paindlikumaks, väheneb nõuete arv ning kulud nõuete täitmiseks.

Majutusteenuseks loetakse ettevõtja poolt ajutise ööbimisvõimaluse pakkumist. Teenuse lühiajalisuse (ajutisuse) sissetoomine aitab majutusteenust selgemini eristada eluruumi üürilepingutest. Pikemaks perioodiks kui kolm kuud kestvale majutamisele kehtivad juba võlaõigusseaduses toodud eluruumi üürilepingute erireeglid.

Edaspidi jääb majutusettevõtete tärnidega seonduv sektor enda kujundada. Majutusettevõttele järkude (hotellide tärnid) andmiseks ei ole edaspidi vaja taotleda ministri heakskiitu ning majutussektor saab jätkata kvaliteediarendusega ilma riigipoolsete piiranguteta.

Samuti võimaldatakse majutusasutustel külastajaid elektrooniliselt registreerida ja kaotatakse külastajakaartide paberkujul säilitamise kohustus.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus
 

Seadusega antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele suuremaks paindlikkuseks hinnata aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Kui kehtiv seadus annab võimaluse hinnata elektrointensiivsust ja gaasitarbimise intensiivsust viimase lõppenud majandusaasta andmete alusel, siis muudatusega saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
 

Luuakse seaduslik alus COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega.

Nähakse ette mitu COVID-19 seotud regulatsiooni, mis on vajalikud selleks, et isikutel oleks tagatud sujuv asjaajamine haldusorganitega või tagatud võimalus puududa töölt lähikontaktseks olemise tõttu ja saada haigushüvitist juba teisest haiguspäevast alates.

Tulenevalt COVID-19 pandeemia olukorrast on tõusetunud vajadus tagada tervise infosüsteemi poolt mugav lahendus, et tõendada teatud kinnitusi kas vaktsineerituse, negatiivse testi vms kohta (nn vastavustõend). Muudatus on muu hulgas seotud ka Euroopa Liidu rohelise digitõendi projektiga.

Paljud riigid on COVID-19 leviku piiramiseks võtnud kasutusele meetmed, mis seavad isikule teatud piiranguid riiki sisenemisel (nt eneseisolatsiooni kohustus) ning isikutel tuleb erinevate nõuete täitmiseks esitada mitmesuguseid dokumente, nagu arstitõendid, testitulemused või kinnitused. Rohelise digitõendi projekti skoobis on kolm kasutusjuhtu: immuniseerimise ja tervenemise tõendamine ning testi tulemuse kinnitamine. Sõltumata Euroopa Liidu rohelise digitõendi projektist, soovib Eesti võimaldada tervise infosüsteemi andmete pinnalt väljatöötatud tõendamise lahendust oma kodanikele. Tegevus käib isiku enda soovi alusel ehk kas genereerida tõend ja võimaldada seda vaadata või mitte.

Muudatusega on on hõlmatud: Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Eesti Haigekassa seadus, ravimiseadus, sotsiaalmaksuseadus, surma põhjuse tuvastamise seadus ning töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Allikas: Eesti Tööandjate Keskliit, finantsuudised.ee

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevaras on ilmunud kaugtöö kokkuleppe näidis (peatükk 11.3.6).

Kaugtöö võimaldamine on praegusel tööturul üks võimalus kaasata häid spetsialiste. See on ühelt poolt nii töötaja kui ka tööandja jaoks paindlik ja ahvatlev võimalus, kuid kätkeb ka riske. Kokkulepped tuleks vormistada kirjalikult, et vältida võimalikke vaidlusi, või on need tulevikus abiks võimalike vaidluste lahendamisel. 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste värskes peatükis 12.1 arutlevad Lindebergi advokaadibüroo vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg, kuidas juba eos vältida kohtuvaidlusi.
 
Advokaadid kohtavad iga päev lepinguliste vaidluste ja töövaidluste lahendamisel inimesi, kes maandanud enda arvates kõik riskid, kuid olulisi asjaolusid tõendada ei suuda. Kui lepingus on mõni säte mitmeti mõistetav või jääb oluline küsimus reguleerimata, eelistatakse sageli ikka veel asju suuliselt „selgeks rääkida”. Kuid kohus või töövaidluskomisjon lähtub vaidluses eelkõige kirjalikest kokkulepetest.
 
Ülalkirjeldatud probleemi aitab vältida advokaadi teenuste kasutamine juba lepingute sõlmimisel. Keskmiselt kulub advokaadil lepinguga tutvumiseks ja võimalike riskide hindamiseks 1-2 tundi, samas kestavad kohtuvaidlused aastaid ning õigusabikulud võivad ulatuda tuhandete eurodeni. Advokaat on nagu kindlustus – kasulikum on teha regulaarselt väikseid kulutusi, et vältida tulevikus suurt kahju.
 

Lehed