Dokumendid | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Teie dokumendinäidiste teabevaras on ilmunud ristlitsentsileping.

Kui patent takistab teise tehniliselt progressiivse ja Eesti Vabariigi majandusele olulise leiutise kasutamist, saab isik, kes soovib leiutist kasutada, nõuda patendiomanikult patendi alusel litsentsi väljaandmist. Patendiomanikul omakorda on sellisel juhul õigus saada sundlitsents teisele leiutisele, kui ei lepita kokku litsentside vahetamises (ristlitsents), vt patendiseaduse § 47 lg 2. Peatükis 7.10 ilmunud näidise näol on tegemist sellise litsentside vahetamise lepinguga. Kasuliku mudeli seadus ei näe ette sundlitsentsi andmise kohustust, kuid üldisest lepinguvabaduse printsiibist lähtudes võivad pooled sellele vaatamata kokku leppida litsentside vahetamises ka kasulike mudelite osas.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Detsembris keskendub dokumendinäidiste teabevara litsetsilepingute näidistele. 

Peatükist 7.8 leiate litsentsilepingu kaubamärgi kasutamiseks. Pooled võivad litsentsilepinguga kokku leppida, et litsentsi kohta tehakse kauba- ja teenindusmärkide registrisse kanne – nii muutub litsentsileping „nähtavaks” kolmandatele isikutele. Lepingu sõlmimisel tuleb silmas pidada, et litsents lõpeb kaubamärgi registreeringu kehtivusaja lõppemisel.

Litsentsileping leiutise /patenditud ja/või patenditava tehnoloogia ning oskusteabe/ kasutamiseks on peatükis 7.9. Eestis on leiutiste õiguskaitse võimalik nii patendi kui ka kasuliku mudelina vastavalt patendi või kasuliku mudeli seaduse alusel, kusjuures saadav õiguskaitse on olemuselt ühesugune. Seetõttu viitab „patenditud” ja „patenditav” selles lepingus ka kasuliku mudelina kaitstud ja kaitstavatele leiutistele. Leping on ainulitsentsileping.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.13 räägime seekord alustavatest ettevõtetest. Kui ebaõnnestutakse, siis ennekõike tülide tõttu meeskonna sees. Kui ettevõtte kontole on laekunud esimene 10 000 eurot, siis tekivad ka suuremad lahkhelid, ütles Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Martin Goroško. Seepärast soovitavad tema ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ning partner Ergo Blumfeldt alustavatel ettevõtjatel kohe alguses omavahelised suhted juriidiliselt paika panna . „Juriidilise poole pealt tuleb kohe alguses pöörata tähelepanu autoriõigusele ja meeskonnavahelistele kokkulepetele,” toonitas Blumfeldt. Vestlust suunab Aivar Hundimägi. 

Autoriõiguste ja intellektuaalse omandiga seotud dokumendinäidiseid leiate ka oma teabevaras intellektuaalse omandi peatüki 7 alapeatükkidest!

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Teie dokumendinäidiste teabevaras on ilmunud uued peatükid!

Peatükis 8.56 on juriidilise isiku menetlusabi taotlus ning teatis taotleja majandusliku seisundi kohta. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku  ja halduskohtumenetluse seadustiku järgi antakse menetlusabi taotlejale abi, kui ta ei suuda oma majandusliku seisundi tõttu menetluskulusid tasuda või kui ta suudab neid tasuda üksnes osaliselt või osamaksetena ja on piisav alus eeldada, et kavandatav menetluses osalemine on edukas. Millisel juhul võib eeldada edukust ja millistele kriteeriumitele vastavad ettevõtted menetlusabile võivad kvalifitseeruda, sellest lähemalt taotlusele lisatud märkustes. 

Intellektuaalse omandi valdkonnas jõuavad Teieni seekord töövõtu- ja autorilepingud tarkvara väljatöötamiseks füüsilisest isikust ainuautoriga ning juriidilisest isikust töövõtjaga. Tarkvaratoote tellimisel tuleb arvestada, et tegemist on autoriõigusega kaitstava teosega. Autoriõigused kuuluvad algselt autorile - teose loonud füüsilisele isikule.

Autori õigused lähevad teisele isikule üle vaid siis, kui need on kirjaliku autorilepinguga sõnaselgelt üle antud. Eristatakse autori isiklikke õigusi (nt õigus teost muuta jne) ning autori varalisi õigusi (nt õigus teose kasutamisele, levitamisele). Vaadake lähemalt peatükkidest 7.6 ja 7.7

Teabevara uuendus

Mida arvestada, kui soovite Saksamaa turule siseneda ja seal kliente leida, kõnelevad Elo Saari Saksa-Balti Kaubanduskojast ja edukas noor ettevõtja Ardo Kaurit. Ardo räägib, kuidas ta oma firmaga Saksamaale sattus ning sellest, miks tema rattad müüvad seal paremini kui Eestis. Elo keskendub oma jutus ka ka messidele. Lisaks tuleb juttu dokumendimajandusest: templid, faksid ja paberpost on Saksamaal endiselt kasutusel iga päev. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.11 räägime ettevõtte õiguslikust auditist – mida see endast kujutab, millal seda kindlasti tarvis on ja kuidas auditit planeerida. Lisaks annavad spetsialistid nõu, kuidas aitab hästi ette valmistatud audit säästa nii raha-, aja- kui ka energiakulu. 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Lehed