Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Teabevarad

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Olulisemaid õigusi hääle- ja osalemisõiguse kõrval on osanike õigus saada teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega (äriseadustiku § 166 lg 1). Need õigused tagavad osanikule ka sisulise võimaluse kujundada enda seisukohti nii koosolekul hääle andmisel kui ka teiste äriseadustikuga või põhikirjaga osanikele antud õiguste teostamisel, sh osade müümisel. Osaniku teabeõigusest saate lugeda peatükist 3.7.6

Teabevara uuendus

Juhatuse liikmel kui osaühingu igapäevase majandustegevuse korraldajal on otsene kokkupuude teabega, mida saab pidada osaühingu ärisaladuseks. Seetõttu sätestab äriseadustiku (ÄS) § 186 lõige 1 osaühingu juhatuse liikmele kohustuse hoida osaühingu ärisaladust. Ärisaladuse kaitse on osaühingu niivõrd oluline õigushüve, et selle kohta on juhatuse liikmele ette nähtud ka karistusõiguslik vastutus. Ärisaladuse hoidmise kohustusest saate põhjalikumalt lugeda peatükist 4.3.16.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Osaühingu erikontroll on üks vähemuse kaitse instrumente osaühingu juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimustes. Osaühingu erikontrolli õiguslik alus ja suures osas ka selle tegemisega seotu tuleneb äriseadustiku (ÄS) §-st 191. Teemast saate lugeda pikemalt peatükist 4.6.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti väärtpaberite keskregistris (https://www.nasdaqcsd.com) peetakse arvestust kõigi Eestis registreeritud aktsiaseltside aktsiate, võlakohustuste (võlakirjade), teiste õiguste (nt fondiosakute) ja nendega tehtavate toimingute ning kõigi Eestis avatud väärtpaberi- ja pensionikontode üle (Eesti väärtpaberite keskregistri seadus (EVKS) § 1 lg 1). Äriregistrist ja EVK-st saate pikemalt lugeda peatükist 1.1.7.

Juhatuse liikme huvide konflikti vältimise kohustus on osa juhatuse liikme lojaalsuskohustusest. Selle sisu on, et juhatuse liige ei tohi tekitada ega sattuda olukorda ega olla olukorras, kus osaühingu nimel tegutsedes on ta tehingu tegemisest otseselt või kaudselt huvitatud. Huvide konflikti korral ei tohi juhatuse liige olukorda enda kasuks kuritarvitada. Teemat analüüsitakse peatükis 4.3.19.

Teabevara uuendus

Äriseadustiku (ÄS) § 149 lõike 3 uue redaktsiooni kohaselt võib põhikirjas ette näha, et osa võõrandamine on lubatud üksnes täiendava tingimuse täitmise korral. Seaduses esitatakse näitlik loetelu sellistest täiendavatest tingimustest (eelkõige, et osa võõrandamiseks on vaja teiste osanike, juhatuse, nõukogu või muu isiku nõusolekut). Teisisõnu võimaldab viidatud säte põhikirjaga määratleda ka muid täiendavaid tingimusi, mille täidetuse korral on osa võõrandamine lubatud ning osanikel on palju võimalusi neid piiranguid kujundada. Kõnealuse sätte tugev eelis on see, et tingimust eirates tehtud tehing on tühine, mis muudab selle mõjult samaväärseks äriseadustikus ettenähtud ostueesõigusega. Millised on osa võõrandamise muud piirangud, saate lähemalt lugeda peatükist 3.2.4.

Osanike otsuse saab tunnistada kehtetuks järgmistel juhtudel:

 1. otsus on vastuolus seadusega (äriseadustiku (ÄS) § 178 lg 1);
 2. otsus on vastuolus põhikirjaga (ÄS-i § 178 lg 1);
 3. juriidilise isiku osanik, aktsionär või liige kasutas otsuse tegemisel hääleõigust selleks, et omandada enda või kolmanda isiku kasuks eeliseid juriidilise isiku või teiste osanike, aktsionäride või liikmete kahjuks, ja otsus võimaldab seda eesmärki saavutada.

Teemast on pikemalt kirjas peatükis 4.2.8.3.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed