Äriõigus. Näidised ja kommentaarid | Äripäeva teabevara

Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Teabevarad

Teabevara uuendus

Augustis räägime osakapitali vähendamisest. Tegemist on vastupidise menetlusega osakapitali suurendamisele – see tähendab, et liigne osakapital viiakse osaühingust välja. Praktiliselt on vaja reguleerida kapitali vähendamist selleks, et kaitsta võlausaldajate huve. Osakapitali lihtsustatud vähendamine on võimalik vaid kahjumi katmiseks ja sellisel juhul ei saa osanikele väljamakseid teha. Eelduseks on kahjumi olemasolu, reservkapitali ja muude reservide (näiteks ülekursi) puudumine ning eesmärgiks kahjumi vähendamine. Lähemalt peatükkides 5.3 ja 5.3.1

Juuli alguses teatas tegevuse lõpetamisest investoritelt üle 500 000 euro kaasanud logistika-idufirma Shipitwise. Miks nii läks, mis paljutõotanud ärimudeliga juhtus ja mida arvasid investorid, sellest uues audiopeatükis 17.12

Teabevara uuendus

Äsja ilmunud uues peatükis 3.9 kõneleme osalusoptsioonidest.

Osalusoptsioonid (share option) on laialt levinud idufirmade ja tehnoloogiaettevõtete hulgas. Eesti seadustes ei ole osalusoptsiooni mõistet defineeritud, aga tulumaksuseaduses on osalusoptsioone mainitud rohkem kui kümnel korral mõistet sisustamata. Sisuliselt on osalusoptsioon ühe isiku õigus osta teatud tingimuste saabumisel optsiooni alusvaraks oleva osaühingu osalus ning teis(t)el isiku(te)l on kohustus see müüa kokkulepitud tingimustel. Rõhutada tuleb, et tegemist on ostja õigusega, mitte ostja kohustusega.

Veel on juulis keskne teema osakapitali suurendamine ja sellekohane otsus ning samuti osakapitali tingimuslik suurendamine. Pärast osakapitali suurendamise ja uute osade väljalaskmise suurendamise (emissiooni) otsuse vastuvõtmist tuleb välja selgitada uute osade omandamiseks õigustatud isikute ring ehk korraldada märkimine, millest põhjalikult peatükis 5.2.2.3

Uues audiopeatükis 17.11 saate kuulata, millega tuleks arvestada, kui soovite ettevõtlusega tegeleda Lähis-Idas. 

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ka juunikuus jätkame osaühingu ja selle asutamisega seonduvavaga. Juhatuse liikme vastutust osaühingu asutamisel käsitleb värskelt uuendatud peatükk 2.8. Pikemalt on selgitatud eelühingu mõistet ja täpsemalt välja toodud juhatuse liikme vastutuse ulatus ajal, kui ühing on asutamise staadiumis. Samuti lisati peatükki  tarkuseteri riigikohtu lahendist, mis selgitab kohustuse üleminekut tehingute puhul, mis on tehtud enne osaühingu registrisse kandmist.

Peatükk 2.5. käsitleb osaühingu registreerimist äriregistris, peatükis 2.6 kõneleme osaühingu asutamisest kiirmenetluses. Osaühingu asutamine kiirmenetluse korras toimub elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali vahendusel. Kiirmenetluses osaühingu asutamise eeliseks on kiirus, puudub vajadus minna notari juurde, sest notariaalset asutamislepingut ja selle lisana kinnitatavat põhikirja asendab ettevõtjaportaalis koostatav tüüppõhikiri. Kuidas asutada osaühingut sissemakset tegemata, sellega saate end kurssi viia äsja ilmunud peatükis 2.7. Äriseadustik lubab teatud juhtudel asutada osaühingu sissemakseid tegemata. Selliselt asutatud osaühingu osakapitali moodustavad nõuded osanike vastu. Asutamine sissemakseid tegemata on lubatud juhul, kui osaühingu kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot ja kui osaühingu asutajateks on füüsilised isikud. Seega on välistatud osaühingu sissemakseta asutamine juriidiliste isikute poolt. Osaühingu asutamine sissemakseid tegemata on võimalik nii osaühingu asutamisel üldises korras kui ka osaühingu asutamisel kiirmenetluses.

Mida äriühingu osanike vahel sõlmitavas lepingus kokku leppida saab ja tasub, seda kuulake aga uues audipeatükis 17.9!

 

Teabevara uuendus

Ilmunud on uued peatükid rahalise ja mitterahalise sissemakse tegemisest osaühingu asutamisel. 2019. aasta alguses hakkas kehtima äriseadustiku muudatus, mis oluliselt lihtsustab sissemaksete tegemist Eesti äriühingutesse. Kui enne 2019. aastat oli võimalik teha rahalist sissemakset ainult Eesti krediidiasutuses olevale pangakontole, siis nüüd saab teha sissemakse ka Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidi- või makseasutuses avatud kontole. Juhul kui osanikud soovivad teha osaühingu asutamisel mitterahalise sissemakse, peab selline võimalus olema sätestatud osaühingu põhikirjas. Vaadake lähemalt juba peatükkidest 2.4.1 ja 2.4.2. 

Uuendasime ka infot tutvumise kohta registri andmetega. Äriregistri avalikkuse põhimõtte tõttu on selle kanded avalikud. Kõigil on õigus ja võimalus registrikaardi ning äritoimikuga tutvuda ning saada registrikaardist ja äritoimikus olevast dokumendist ärakirju (äriseadustiku (ÄS) § 28 lg 1). 

Audiopeatükis 17.8 kuulake viimase 20 aasta trendidest Eesti tehinguturul. Selle valdkonna mõjukad tegijad räägivad tehinguturu köögipoolest ning toovad oma praktikast välja põnevamad tehingud. Samuti tuleb jutuks, millistel põhjustel suurtehingud ära jäävad ning milline on tehinguid nõustavate advokaatide roll. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Aprillis keskendume osaühingule ja sellega seotud aspektidele. 

Osaühingu näol on tegemist on enim levinud ettevõtlusvormiga Eestis. Peatükis 2 toome muu hulgas välja osaühingu eelised võrreldes aktsiaseltsiga. Kuidas asutada osaühingut tavamenetluses, sellest saate teada peatükis 3

Kui asutamise toimingud tehtud, siis tuleb asutaja(te)l teha sissemakse osakapitali, mis on nende üks tähtsamaid kohustusi. Asutajad peavad tasuma osa eest täielikult enne osaühingu äriregistrisse kandmise avalduse esitamist, kui asutamislepinguga ei ole ette nähtud teisiti (ÄS § 140 lg 2). Asutamislepinguga võib ette näha, et osaühing asutatakse sissemakseid tegemata, kuid seda vaid juhul, kui osaühingu kavandatud osakapital on vähem kui 25 000 eurot ja asutajad on füüsilised isikud (ÄS § 1401 lg 1).  Täpsemalt juba peatükis 2.4

Uues audiopeatükis 17.7 räägime kinnisasja müügist ja selle maksustamisest, kui tegemist on äripinnaga. 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Milline on olnud isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumise järgne mõju ettevõtetele? Kuidas mõjutab määrus äri? Kas esineb raskusi ettevõtte müügil või investorite kaasamisel, kui määrust pole järgitud? Neist teemadest räägiti Äripäeva raadiosaates, mida saate kuulata peatükist 17.6.

Teabevara uuendus

Eelmisel aastal jõustus äriseadustiku muudatus, millega muutus kohustuslikuks äriühingutel, mille juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, määrata ja kanda äriregistrisse Eestis kontaktisik. Äriseadustiku § 631 lõike 1 kohaselt võib ettevõtja (ka välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal) määrata kontaktisiku, kellele toimetada Eestis kätte menetlusdokumente ja ettevõttele suunatud tahteavaldusi. Peatükis 2.10 on muu hulgas pikemalt kirjutatud kontaktisiku mõistest, sellest, keda võib kontaktisikuks nimetada ning millised andmed tuleb äriregistrile esitada.

Uuenes ka lojaalsuskohustuse peatükk 9.3.4.2, kus ajakohastasime infot ärisaladuse hoidmise kohta. 17. detsembril 2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus, mille muudatusi on peatükis kajastatud.

Lehed