Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

  • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
  • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
  • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töötajate vaimne tervis saab iga päevaga järjest rohkem tähelepanu ja üha rohkem ettevõtteid on selle prioriteediks seadnud. Seda põhjusel, et toetada töötaja vaimset tervist kiiresti muutuvas keskkonnas, millega kohanemine nõuab nii tööandjalt kui ka töötajatelt aina rohkem paindlikkust ja teadlikkust vastutuse võtmisel. Töötajate vaimset tervist käsitletakse peatükis 12.8.1.

Kui tööandjal on olemas detailne ülevaade sellest, mida ettevõte praegu töötajale peale töötasu pakub, on oluline vaadata seda ülevaadet lähemalt. Tuleks mõelda, kas ja kuidas on tegevus ja hüvitised omavahel seotud ning kas ja kuidas toetab ettevõtte tegevus töötaja vaimset tervist. Sellesse teabesse süvenemine annab väärtuslikku infot, kui palju rahalisi vahendeid tööandja töötajatesse panustab, ja aitab mõelda, kas ettevõte on valmis veel panustama. Töökoha terviseedendusest saate lugeda peatükist 12.8.1.1.

Maailma Terviseorganisatsiooni määratluse kohaselt on vaimne tervis heaoluseisund, mille puhul iga inimene tunnetab oma võimekust, suudab tulla toime igapäevase stressiga, suudab töötada tulemuslikult ja viljakalt ning tahab ja suudab olla kogukonnale ja ühiskonnale kasulik. Inimese vaimne tervis on ajas muutuv ja sõltub nii elusündmustest (nii tööl kui ka väljaspool tööelu) kui ka kindlast eluetapist. Sellest, kuidas vaimse tervise olukorda välja selgitada, saate lugeda peatükist 12.8.1.2.

Teabevara uuendus

Töörahulolu all mõistetakse tavaliselt kõige üldisemat hoiakut oma töö ja sellega seotud situatsioonide kohta. Hoiakud sisaldavad nii emotsionaalset, hinnangulist kui ka käitumuslikku komponenti. Seega hõlmab töörahulolu mõiste rohkem kui ühte vaadet töörahulolule ja töötaja-organisatsiooni suhestumisele. Arvatavasti peitub siin ka põhjus, miks töörahulolu selgitamiseks ei ole teaduskirjanduses olemas ühte teooriat, mida tunnustaksid võrdselt kõik organisatsiooniuurijad. Teemast saate lugeda pikemalt peatükist 10.3.

Töörahulolu, pühendumust ja motivatsiooni saab uurida spetsiaalsete küsimustike alusel. Uuringu andmete kogumisele järgneb tulemuste analüüs, nende tutvustamine organisatsioonis ja järeltegevuse kavandamine. Töörahulolu-uuringu puhul on oluline, et ei jääda ainult kirjeldavate analüüside juurde. Milliseid muudatusi pärast organisatsiooniuuringut teha, saate lugeda peatükist 10.3.1.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

  • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
  • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
  • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töösuhte lõppemisel ei saa paraku välistada vaidluse võimalust ja nii tööandja kui ka töötaja võivad pöörduda töövaidluse lahendamiseks kas töövaidluskomisjoni poole või kohtusse. Alates 1. jaanuarist 2018 muutus töövaidluseid reguleeriv seadus ja individuaalse töövaidluse lahendamise seadus (ITVS) tunnistati kehtetuks. Uuendasime individuaalsete töövaidluste lahendamise peatükki 11.4.

Teabevara uuendus

Personalijuhtimise teabevaras uuenes veebis 7. peatüki lisa 3 kalendaarse tööajafondi arvestusest 2018. aastal.

 

Teabevara uuendus

Töölepingu seaduse paragrahvi 89 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt koondamise tõttu üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või kui lõpeb muu töö. Millist teenust osutab töötukassa tööandjale koondamiste korral, saate lugeda peatükist 3.7.2.

Kui ettevõttel on plaanis võtta kasutusele tarkvaralahendusi, mille kasutajate hulka kuuluvad kõik ettevõtte töötajad, on kindlasti tarvis tegeleda teadlikult kasutajate oskuste ja ka hoiakutega. Uues peatükis 3.8.2.1 on kasutatud digikompetentsi mudelit, et selgitada välja töötajate digivõimekus ja seda hinnata. 

 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

  • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
  • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
  • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Teabevara uuendus

Meeskondade arendamisel on koolituste ja arengupäevade kõrval üha enam populaarsust kogumas meeskonna coaching – eesti keeles võiks seda nimetada meeskonna arengu toetamiseks või (mõnel juhul) ka meeskonna treenimiseks. Millega täpselt tegu on ja kuidas coaching’ut meeskonna arendamisel kasutada, saate lugeda peatükist 8.9.1.

Lehed