Töötervishoid ja -ohutus

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 16.2.2. käsitleme töölähetusega seotud tööõiguse asjaolusid. Töölähetuse puhul on oluline selgeks teha, kes vastutab töötaja töökeskkonna ja ohutuse eest lähetuses viibimise ajal – kas tema siinne tööandja või hoopis vastuvõtja, kelle juures tegelikult töötatakse, või eeldab kohalik seadus, et pooled lepivad kokku, kumb neist peab täitma töökeskkonna nõudeid.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Töötervishoid ja -ohutus. Näidised ja kommentaarid
September 2017 täienduse kokkuvõte

1. Muudatused õigusaktides

Eelmise täienduse ilmumisest juunis muudatusi õigusaktides toimunud ei ole.

Ees on ootamas muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja suure tõenäosusega paljudes alamaktides. Hetkel on võimalik sellega tutvuda valitsuse eelnõude kodulehel: http://eelnoud.valitsus.ee/main#trC3K8z4.

Muudetavas seaduses pööratakse põhirõhk tööandjate halduskoormuse vähendamisele ning püütakse täpsustada töötajate tervisekontrolli korraldust, töötajate väljaõppe küsimusi jms.

2. Uued kommentaarid

Oleme üle vaadanud ja kaasajastunud kaks peatükki. Esimene neist käsitleb kutsehaigestumisi – püüdsime eeskätt pöörata tähelepanu sellele, mis on üldises töökeskkonna korralduses ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimises need sagedased vead, mis aitavad kaasa kutsehaiguste tekkele.

Teine peatükk käsitleb esmaabi korraldust ettevõttes. Olgu etteruttavalt öeldud, et ka esmaabi korralduse nõudeid püütakse õigusaktides lihtsustada ja muuta loogilisemaks. Täiesti uute kommentaaridena vaatleme bioloogiliste ohutegurite osas hallitusseeni. Probleemid tekivad siis, kui hallitus vohab keskkonnas, kus seda esinema ei peaks. Leiate näpunäiteid, mida sellise olukorra parandamiseks ette võtta.

Sisekontrolli peatükki lisasime lühikese kommentaari töötaja omavastutusest – kes vastutab juhul, kui töötaja ei kanna isikukaitsevahendit?

Tulevikuks on plaanis kaasajastada töölähetuse juriidilisi aspekte ning kajastada vähenenud töövõimega inimeste töötamist. Ka viirustele pühendatud peatükk saab edaspidi lisa.

 

Head lugemist!

Argo Soon

peatoimetaja

 

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seekordses täienduses on kaasajastatud peatükki 9.3. – Esmaabi korraldamine ettevõttes.

Paljudes töökohtades on tööruumidesse soetatud AED-aparaadid (ingl automated external defibrillator; automaatne kehaväline südamestimulaator). Esmalt võib tekitada see võõristust, kuid tegemist on maailmas laialt levinud tehnoloogiaga, mis võimaldab südame äkksurma korral südame taaskäivitamist. Aparaadi kasutamine ei eelda meditsiinilist haridust, vaid on esmaabi osa. Aparaadi lisaväärtus on asjaolu, et lisaks elektrišokile annab seade ka häälkäsklustega käitumisjuhiseid esmaabiandjale. Aparaadi soetanud ettevõte peab läbima seadme müüja või volitatud esmaabiõpetaja pakutud baaskoolituse ning regulaarse täiendkoolituse.

 

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu juulikuises täienduses on kaasajastatud kutsehaigestumise teema peatükki 9.2. 

Kutsehaigestumise juhtumi uurimise puhul on tööandjal kohustus uurida kõiki oma ettevõtte juhtumeid, tööinspektor uurib kutsehaigestumisi vajaduse korral.

Tööinspektsioon lähtub uurimise algatamisel põhimõttest, et juhtumi uurimine ja selle alusel tehtavad ettepanekud peavad kaasa aitama töökeskkonna paranemisele ettevõttes. Kutsehaiguse uurimine on mõistlik läbi viia ohuteguripõhisena. Olulised on ainult need tegurid, mis on kantud kutsehaigestumise teatisele. 

Enamlevinud vead, mida kutsehaigust uurides võiks tööandjale hiljem ette heita, saab kokku võtta järgmiselt – riskide alahindamine, meetmete eiramine, töötajate juhendamata jätmine. Viimasel ajal on lisandunud ka pikad tööpäevad ja puhkepauside vähesus. Eraldi probleemina võib välja tuua ka tervisekontrolli nõuete eiramist või selle olulisuse alahindamist.

 

Teabevara uuendus

Juuni 2017 täienduse kokkuvõte

1. Muudatused õigusaktides

Eelmise täienduse ilmumisest märtsis on toimunud mõned muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Muudatused puudutavad töökeskkonna andmekogu paragrahvi (§ 241) ning 6. peatükki, mis käsitleb riiklikku ja haldusjärelevalvet. Kehtetuks on muudetud § 261, mis käsitleb sunniraha määra.

Huvilistel on võimalik tutvuda Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse väljatöötamiskavatsuse dokumentatsiooniga: http://eelnoud.valitsus.ee/main#7nHStwqe.

Siin pööratakse palju tähelepanu tööandjate halduskoormuse vähendamisele ning püütakse täpsustada töötajate tervisekontrolli korraldust.

2. Uued kommentaarid

Eri valdkondade töötervishoiu ja tööohutuse peatüki all käsitleme sõidukijuhtide tervislikule seisundile olulisi aspekte, mis ilmub öötööga seotud terviseohtude kommentaari lisana (ptk 16.8.).

Uue täiendusena lisame bioloogiliste ohutegurite selgituste alla viiruste alapeatüki, mis saab järje hilisemates täiendustes (ptk 13.7.9.1.).

Vaimse tervise koolitaja Anneli Valdmann kirjutab vähenenud töövõimega inimeste töötamise peatükis stressis, depressioonis või läbipõlenud töötaja teemal (ptk. 16.5.4.).

Uute täiendustena on oodata järge erinevate puudeliikidega inimeste töötamisele. Selles osas aitavad meid endiselt Eesti Puuetega Inimeste Koja allorganisatsioonid. Ka viirustele pühendatud peatükk saab lisa.

Järge ootavad kutsehaigestumiste uurimise ning lähetuste juriidiliste aspektide peatükkide kaasajastamine, sest püüame hoida silma peal kõikidel juba kirjutatud kommentaaridel.

 

Head lugemist!

Argo Soon

Käsiraamatu peatoimetaja

Eesti teadusagentuur Horisont 2020 konsultant

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti teedel hukkub liiklusstatistika andmetel aastas 1 miljoni elaniku kohta ligi 25 inimest rohkem kui Euroopa riikides keskmiselt, palju enam liiklusõnnetusi lõppeb vigastustega, veelgi enam juhtub tähelepanematusest plekimõlkimisi. Uuringute tulemusena on leitud, et enamik unisusega seotud liiklusõnnetustest (58%) juhtuvad 0,5–1 tundi pärast autorooli istumist.

Uues peatükis 16.8. kirjutab Erve Sõõru uneapnoe diagnoosist seoses mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamisega. Nüüdsest tuleb uneapnoe kahtluse korral suunata juhiloa taotleja enne juhiloa väljastamist või uuendamist uneaegse hingamishäire uuringutele.