Teabevara uuendus

Riigihanke teabevara 67. täienduse kokkuvõte


1. septembril jõustunud riigihangete seaduse rakendamisel on juba saadud esimesed kogemused ehk siis selgunud on uue seaduse võlu ja valu.
Kindlasti on oluline, et isikute ring, kes peavad riigihankeid kohustuslikus korras kas kogu aeg või ainult teatud juhtudel tegema, on muutunud (vt ptk 3.2.2. ja 3.2.5.). Selgemaks on saanud ühishankija ja keskse hankija kohustused ja õigused (ptk 3.7.).
Väga positiivne on see, et seadusega on täpsustatud turu-uuringutega seonduvat (vt ptk 4.) ja fikseeritud selgemad reeglid teenuste kontsessioonidega seonduvalt (vt ptk 4.1.), samuti on selgesõnaliselt fikseeritud riigihanke määratlemise reeglid teenuste puhul (vt ptk 4.1.1.).
Riigihangete erandeid on muudetud ning oluliselt on vähenenud nn siseriiklikud erandid, lisaks on täpsustatud erandite kasutamise võimalusi (vt täpsemalt ptk 4.2.).
Lõpuks on seadusesse sisse toodud EL-i seadusandluses juba 18.04.2016 jõustunud nõue, mille kohaselt ei tohi maksuvõlgade tõttu koheselt hankemenetlusest kõrvaldada, vaid peab andma heastamisvõimaluse (ptk 8.3.1.). Uus ja väga keerukaks hankemenetlusest kõrvaldamise alus on aga hankelepingute rikkumised (ptk 8.3.).


Jõudu ja jaksu!


Tuulikki Laesson
teabevara peatoimetaja

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Septembris on täiendatud peatükke:

3.2.3. Riigihanke rahvusvahelised piirmäärad

4. Riigihangete objektid

4.1. Riigihanke objekti määratlemine

4.2. Riigihangete erandid

8.3. Pakkuja või taotleja kõrvaldamine hankemenetluselt

8.3.1. Maksuvõlg hankemenetlusest kõrvaldamise alusena

 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

RHS-i kohaselt on antud Vabariigi Valitsusele õigus keelata hankijatel iseseisvalt riigihanke teostamine ja panna neile kohustus kasutada keskset hankijat. Sellist nõuet ei saa seada põhiseadusliku institutsiooni, avalik-õigusliku juriidilise isiku, hankijaks oleva eraõigusliku juriidilise isiku ja kohaliku omavalitsuse üksuse riigihangete korraldamisele.

Lisaks Vabariigi Valitsusele on ka ministril oma valitsemisala asutuste osas õigus määrata keskne hankija ning määrata, millises ulatuses keskne hankija hankijate eest riigihankeid korraldab.

Hankija võib ühineda keskse hankija korraldatava riigihankega, sõlmides erandina keskse hankijaga kokkuleppe, milles lepitakse vajaduse korral muu hulgas kokku:

 • keskse hankija esinduse ulatus
 • keskse hankimisega seotud kulude hüvitamine 
 • tasu maksmine kesksele hankijale.

Lähem info ühishanke ja keskse hankija kohta uuendatud peatükis 3.7.

Teabevara uuendus

Riigihanke rahvusvahelised piirmäärad kehtestab ­Euroopa Komisjon iga kahe aasta järel. 

Kehtivate piirmääradega saab tutvuda käsiraamatu uuendatud peatükis 3.2.3.  

 

Teabevara uuendus

Uus riigihangete seadus on lõpuks ometi olemas ja jõustub selle aasta 1. septembril. Uue riigihangete seadusega muutub hankijaks olevate isikute ring, sest osad omavalitsuste ja riigi poolt asutatud eraõiguslikud isikud ei ole 1. septembrist alates enam hankijad (vt täpsemalt uutest hankijate peatükkidest 3.3., 3.4. ja 3.5). Teistest uue regulatsiooniga seotud muudatustest saab aga veel enne seaduse jõustumist, s.o augustis, lugeda käsiraamatute veebis.

Väljakuulutamiseta hankemenetluste osas on kindlasti oluline, et meil on nüüd olemas kohtupraktika, mille kohaselt riigihanke hankemenetluste luhtumine mitu korda järjest on asjaolu, mida ei saanud hankija ette näha ning seetõttu on põhjendatud eelnevate hangete luhtumise korral väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamine (vt ka ptk 5.4.).

Pakkujatele nõuete kehtestamisel tuleb aga kevadise kohtupraktika osas pidada kinni põhimõttest, et pakkujale esitatavate nõuete osas tuleb nõudeid tõlgendada selliselt, et need võimaldaks hankes osaleda võimalikult paljudel pakkujatel (vt ka ptk 8.2.7.).

Pakkumuse hindamise kriteeriumitega seoses tasub aga pöörata tähelepanu majandusliku soodsusega seotud kriteeriumitele, sest ilmselgelt on võrreldes möödunud aegadega muutunud nii vaidlustuskomisjoni kui ka kohtute seisukohad hindamiskriteeriumitesse ning nende vaidlustamine ei ole enam nii lihtne (vt ptk 7.1.1.).

Jõudu ja jaksu ning tutvuge käsiraamatute veebiga kindlasti enne uue riigihangete seaduse jõustumist 1. septembril!

 

Tuulikki Laesson

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Tallinna Sadam on määranud hankes „Ehitus- ja tarbekaupade raamleping“ majandusliku soodsuse näitajad järgmiselt:

 • kaupluse kaubavaliku sobivus hankija vajadustele – osatähtsus 40;
 • kaupade hinnatase – osatähtsus 30;
 • kaupluse asukohtade sobivus hankijale – osatähtsus 30.

Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel ja on hanketeates näinud ette võimaluse esitada pakkumuses peale kõigi hanketeates ja hankedokumentides kehtestatud tingimustele vastava lahenduse ka alternatiivseid lahendusi, määrab ta hankedokumentides alternatiivsete lahenduste ja nende esitamise nõuded.

Hindamisprotsessi eesmärk on koostada pakkumuste paremustabel hankija esitatud kriteeriumide põhjal.

Parim pakkumus ei pea alati olema kõige odavam (välja arvatud madalama hinnaga pakkumuse korral), peale hinna arvestatakse sageli ajateguriga ja otsitakse kompromissi kvaliteedi ning hinna vahel.

Edukas pakkumus on pakkumuste hulgast hankedokumentides esitatud hindamiskriteeriumide alusel kõige soodsam pakkumus, mis peab olema objektiivselt põhjendatav.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.